New Living Translation

Zechariah 1

A Call to Return to the Lord

1In November[a] of the second year of King Darius’s reign, the Lord gave this message to the prophet Zechariah son of Berekiah and grandson of Iddo:

“I, the Lord, was very angry with your ancestors. Therefore, say to the people, ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Return to me, and I will return to you, says the Lord of Heaven’s Armies.’ Don’t be like your ancestors who would not listen or pay attention when the earlier prophets said to them, ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Turn from your evil ways, and stop all your evil practices.’

“Where are your ancestors now? They and the prophets are long dead. But everything I said through my servants the prophets happened to your ancestors, just as I said. As a result, they repented and said, ‘We have received what we deserved from the Lord of Heaven’s Armies. He has done what he said he would do.’”

A Man among the Myrtle Trees

Three months later, on February 15,[b] the Lord sent another message to the prophet Zechariah son of Berekiah and grandson of Iddo.

In a vision during the night, I saw a man sitting on a red horse that was standing among some myrtle trees in a small valley. Behind him were riders on red, brown, and white horses. I asked the angel who was talking with me, “My lord, what do these horses mean?”

“I will show you,” the angel replied.

10 The rider standing among the myrtle trees then explained, “They are the ones the Lord has sent out to patrol the earth.”

11 Then the other riders reported to the angel of the Lord, who was standing among the myrtle trees, “We have been patrolling the earth, and the whole earth is at peace.”

12 Upon hearing this, the angel of the Lord prayed this prayer: “O Lord of Heaven’s Armies, for seventy years now you have been angry with Jerusalem and the towns of Judah. How long until you again show mercy to them?” 13 And the Lord spoke kind and comforting words to the angel who talked with me.

14 Then the angel said to me, “Shout this message for all to hear: ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: My love for Jerusalem and Mount Zion is passionate and strong. 15 But I am very angry with the other nations that are now enjoying peace and security. I was only a little angry with my people, but the nations inflicted harm on them far beyond my intentions.

16 “‘Therefore, this is what the Lord says: I have returned to show mercy to Jerusalem. My Temple will be rebuilt, says the Lord of Heaven’s Armies, and measurements will be taken for the reconstruction of Jerusalem.[c]

17 “Say this also: ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: The towns of Israel will again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and choose Jerusalem as his own.’”

Four Horns and Four Blacksmiths

18 [d]Then I looked up and saw four animal horns. 19 “What are these?” I asked the angel who was talking with me.

He replied, “These horns represent the nations that scattered Judah, Israel, and Jerusalem.”

20 Then the Lord showed me four blacksmiths. 21 “What are these men coming to do?” I asked.

The angel replied, “These four horns—these nations—scattered and humbled Judah. Now these blacksmiths have come to terrify those nations and throw them down and destroy them.”

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew In the eighth month. A number of dates in Zechariah can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This month of the ancient Hebrew lunar calendar occurred within the months of October and November 520 B.c.
  2. 1:7 Hebrew On the twenty-fourth day of the eleventh month, the month of Shebat, in the second year of Darius. This event occurred on February 15, 519 B.c.; also see note on 1:1.
  3. 1:16 Hebrew and the measuring line will be stretched out over Jerusalem.
  4. 1:18 Verses 1:18-21 are numbered 2:1-4 in Hebrew text.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zekariya 1

Yuda Abwerera kwa Yehova

1Mwezi wachisanu ndi chitatu, mʼchaka chachiwiri cha ulamuliro wa Dariyo, Yehova anayankhula ndi mneneri Zekariya mwana wa Berekiya, mwana wa Ido, kuti:

“Yehova anakwiya kwambiri ndi makolo anu. Choncho awuze anthuwa kuti, ‘Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Bwererani kwa Ine,’ akutero Yehova Wamphamvuzonse. ‘Ndipo Ine ndidzabwerera kwa inu,’ akutero Yehova Wamphamvuzonse. Musakhale ngati makolo anu, amene aneneri akale anawalalikira kuti: Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Tsopano lekani njira zanu zoyipa ndi machitidwe anu oyipawo.’ Koma iwo sanamvere kapena kulabadira za Ine, akutero Yehova. Kodi makolo anuwo ali kuti tsopano? Nanga aneneri, kodi amakhalapo mpaka muyaya? Kodi mawu anga ndi malangizo anga, amene ndinawawuza atumiki anga aneneri, suja anawachitira makolo anu?

“Tsono iwo analapa ndi kunena kuti, ‘Yehova Wamphamvuzonse watichitira zomwe zikuyenera njira zathu ndi machitidwe athu, monga anatsimikiza kuti adzachita.’ ”

Munthu Pakati pa Mitengo ya Mchisu

Tsiku la 24 la mwezi wa 11, mwezi wa Sebati, chaka chachiwiri cha ulamuliro wa Dariyo, Yehova anayankhula ndi Zekariya mwana wa Berekiya, mwana wa Ido.

Nthawi ya usiku ndinaona masomphenya. Ndinaona munthu atakwera pa kavalo wofiira. Iye anayima pakati pa mitengo ya mchisu mʼchigwa. Kumbuyo kwake kunali akavalo ofiira, akhofi ndi oyera.

Ine ndinafunsa kuti, “Mbuye wanga, kodi zimenezi ndi chiyani?”

Mngelo amene amayankhula nane anayankha kuti, “Ndidzakuonetsa kuti zimenezi ndi chiyani.”

10 Pamenepo munthu amene anayima pakati pa mitengo ya mchisu anafotokoza kuti, “Amenewa ndiwo amene Yehova wawatuma kuti ayendere dziko lonse lapansi.”

11 Ndipo okwera pa akavalo enawo anafotokoza kwa mngelo wa Yehova, amene anayima pakati pa mitengo ya mchisu kuti, “Ife tayendera dziko lonse lapansi ndipo tapeza kuti dziko lonselo lili pa bata ndi mtendere.”

12 Tsono mngelo wa Yehova anati, “Yehova Wamphamvuzonse, kodi mpaka liti mudzakhala osaonetsa chifundo chanu kwa Yerusalemu ndi mizinda ya Yuda, amene mwawakwiyira kwa zaka izi 70?” 13 Choncho Yehova anayankhula mawu abwino ndi achitonthozo kwa mngelo amene ankayankhula nane.

14 Pamenepo mngelo amene ankayankhula nane anati, “Lengeza mawu awa: Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Ine ndikuchitira nsanje Yerusalemu ndi Ziyoni, 15 koma ndakwiya kwambiri ndi anthu a mitundu ina amene akuganiza kuti ali pa mtendere. Ndinakwiyira anthu anga pangʼono pokha, koma iwo anawonjeza kuzunza anthu angawo.’

16 “Choncho, Yehova akuti, ‘Ndidzabwerera ku Yerusalemu ndi mtima wachifundo, nyumba yanga adzayimanganso kumeneko. Ndipo adzatenganso chingwe choyezera kuti amange Yerusalemu,’ akutero Yehova Wamphamvuzonse.

17 “Lengezanso kuti, Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Mizinda yanga idzakhalanso ndi zokoma zosefukira ndipo Yehova adzatonthoza Ziyoni ndi kusankhanso Yerusalemu.’ ”

Nyanga Zinayi ndi Amisiri Azitsulo Anayi

18 Kenaka ndinayangʼananso, ndipo patsogolo panga panali nyanga zinayi. 19 Ndinamufunsa mngelo amene amayankhula nane kuti, “Kodi zimenezi ndi chiyani?”

Iye anandiyankha kuti, “Izi ndi nyanga zimene zinabalalitsa Yuda, Israeli ndi Yerusalemu.”

20 Kenaka Yehova anandionetsa amisiri azitsulo anayi. 21 Ndinafunsa kuti, “Amisiri a zitsulowa akudzachita chiyani?”

Iye anayankha kuti, “Izi ndi nyanga zimene zinabalalitsa Yuda kotero kuti panalibe wina amene akanalimbana nazo, koma amisiri a zitsulowa abwera kudzaziopseza ndi kugwetsa nyanga zimenezi za mitundu ya anthu amene analimbana ndi dziko la Yuda ndi kubalalitsa anthu ake.”