New Living Translation

Titus 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to[a] those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. This truth gives them confidence that they have eternal life, which God—who does not lie—promised them before the world began. And now at just the right time he has revealed this message, which we announce to everyone. It is by the command of God our Savior that I have been entrusted with this work for him.

I am writing to Titus, my true son in the faith that we share.

May God the Father and Christ Jesus our Savior give you grace and peace.

Titus’s Work in Crete

I left you on the island of Crete so you could complete our work there and appoint elders in each town as I instructed you. An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife,[b] and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious. A church leader[c] is a manager of God’s household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered; he must not be a heavy drinker,[d] violent, or dishonest with money.

Rather, he must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught; then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong.

10 For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. This is especially true of those who insist on circumcision for salvation. 11 They must be silenced, because they are turning whole families away from the truth by their false teaching. And they do it only for money. 12 Even one of their own men, a prophet from Crete, has said about them, “The people of Crete are all liars, cruel animals, and lazy gluttons.”[e] 13 This is true. So reprimand them sternly to make them strong in the faith. 14 They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth.

15 Everything is pure to those whose hearts are pure. But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and consciences are corrupted. 16 Such people claim they know God, but they deny him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good.

Notas al pie

  1. 1:1 Or to strengthen the faith of.
  2. 1:6 Or must have only one wife, or must be married only once; Greek reads must be the husband of one wife.
  3. 1:7a Or An overseer, or A bishop.
  4. 1:7b Greek must not drink too much wine.
  5. 1:12 This quotation is from Epimenides of Knossos.

Slovo na cestu

Titovi 1

Za pravdivým evangeliem musí stát věrohodní lidé

1Milý Tite, můj duchovní synu, jsem poslán hlásat víru těm, které si Bůh vyvolil, učit je poznávat Boží pravdy, které proměňují život. Kdo je přijme, získá nehynoucí život, slíbený od Boha již před dávnými věky. Nyní Bůh svůj slib Kristovým prostřednictvím potvrdil a po celém světě rozhlašuje zprávu o věčném životě. Z jeho příkazu jsem i já byl pověřen účastí na tomto díle.

Přeji ti, můj synu, aby tě Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Zachránce, obdařil svým pokojem a milostí.

Nechal jsem tě na Krétě, abys tam uvedl do pořádku, co jsem já už nestihl, a abys podle mých pokynů ustanovil v každém městě starší. Připomínám: musí to být muži bezvadné pověsti, jen jednou ženatí, též jejich děti musí být oddány Ježíši Kristu, své rodiče musí mít v úctě a nepohoršovat svou nezvedeností. Církevní představený je přece Boží správce, a proto musí být mužem bezúhonným: ani domýšlivec, ani vztekloun, ani pijan, ani rváč, ani ziskuchtivý. Musí být pohostinný, dobrosrdečný, rozvážný, nestranný, zbožný a zdrženlivý. Jeho život musí být v dokonalém souladu s vírou, kterou hlásá, aby měl právo nabádat k zdravému učení a umlčovat odpůrce.

Falešní křesťané znevažují Kristovo učení

10 Je totiž spousta těch, kteří tvrdohlavě překrucují pravdu, hlavně mezi bývalými židy. 11 Těm je třeba zavřít ústa. Do mnoha rodin vnesli zmatek, a to jen proto, aby mohli lovit v kalných vodách. 12 Konečně sám jeden z nich, považovaný dokonce za proroka, charakterizoval své krajany takto: „Kréťané jsou lháři, dobytek a břicha lenivá.“ 13 Opravdu výstižné! Buď na ně co nejpřísnější, aby konečně dostali rozum a přišli ke správné víře. 14 Vždyť ty židovské báje a vymyšlené předpisy zatemňují pravdu.

15 Kdo má čisté srdce, tomu se všechno jeví dobré a čisté. Ale kdo je uvnitř zlý a bezbožný, nachází totéž i kolem sebe, protože se na svět dívá brýlemi svého vlastního špinavého nitra. 16 Takové osoby prohlašují, že znají Boha, ale způsob jejich jednání je usvědčuje ze lži. Jsou protivní, zpupní a neschopní dobrého skutku.