New Living Translation

Song of Solomon 1

1This is Solomon’s song of songs, more wonderful than any other.

Young Woman[a]

Kiss me and kiss me again,
    for your love is sweeter than wine.
How pleasing is your fragrance;
    your name is like the spreading fragrance of scented oils.
    No wonder all the young women love you!
Take me with you; come, let’s run!
    The king has brought me into his bedroom.

Young Women of Jerusalem

How happy we are for you, O king.
    We praise your love even more than wine.

Young Woman

How right they are to adore you.

I am dark but beautiful,
    O women of Jerusalem—
dark as the tents of Kedar,
    dark as the curtains of Solomon’s tents.
Don’t stare at me because I am dark—
    the sun has darkened my skin.
My brothers were angry with me;
    they forced me to care for their vineyards,
    so I couldn’t care for myself—my own vineyard.

Tell me, my love, where are you leading your flock today?
    Where will you rest your sheep at noon?
For why should I wander like a prostitute[b]
    among your friends and their flocks?

Young Man

If you don’t know, O most beautiful woman,
    follow the trail of my flock,
    and graze your young goats by the shepherds’ tents.
You are as exciting, my darling,
    as a mare among Pharaoh’s stallions.
10 How lovely are your cheeks;
    your earrings set them afire!
How lovely is your neck,
    enhanced by a string of jewels.
11 We will make for you earrings of gold
    and beads of silver.

Young Woman

12 The king is lying on his couch,
    enchanted by the fragrance of my perfume.
13 My lover is like a sachet of myrrh
    lying between my breasts.
14 He is like a bouquet of sweet henna blossoms
    from the vineyards of En-gedi.

Young Man

15 How beautiful you are, my darling,
    how beautiful!
    Your eyes are like doves.

Young Woman

16 You are so handsome, my love,
    pleasing beyond words!
The soft grass is our bed;
17     fragrant cedar branches are the beams of our house,
    and pleasant smelling firs are the rafters.

Notas al pie

  1. 1:1 The headings identifying the speakers are not in the original text, though the Hebrew usually gives clues by means of the gender of the person speaking.
  2. 1:7 Hebrew like a veiled woman.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

Undipsompsone ndi milomo yako
    chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.
Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;
    dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.
    Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!
Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!
    Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,
    tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,
    inu akazi a ku Yerusalemu,
    ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,
    ngati makatani a tenti ya Solomoni.
Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,
    ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.
Alongo anga anandikwiyira
    ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;
    munda wangawanga sindinawusamalire.
Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako
    ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.
Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere
    pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,
    ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa
ndipo udyetse ana ambuzi
    pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

Iwe bwenzi langa,
    uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.
10 Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,
    khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.
11 Tidzakupangira ndolo zagolide
    zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12 Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,
    mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.
13 Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,
    kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.
14 Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,
    ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15 Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,
    maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16 Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!
    Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17 Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,
    phaso lake ndi la mtengo wa payini.