New Living Translation

Revelation 7

God’s People Will Be Preserved

1Then I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds so they did not blow on the earth or the sea, or even on any tree. And I saw another angel coming up from the east, carrying the seal of the living God. And he shouted to those four angels, who had been given power to harm land and sea, “Wait! Don’t harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of God on the foreheads of his servants.”

And I heard how many were marked with the seal of God—144,000 were sealed from all the tribes of Israel:

from Judah12,000
from Reuben12,000
from Gad12,000
from Asher12,000
from Naphtali12,000
from Manasseh12,000
from Simeon12,000
from Levi12,000
from Issachar12,000
from Zebulun12,000
from Joseph12,000
from Benjamin12,000

Praise from the Great Crowd

After this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. 10 And they were shouting with a great roar,

“Salvation comes from our God who sits on the throne
    and from the Lamb!”

11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings. And they fell before the throne with their faces to the ground and worshiped God. 12 They sang,

“Amen! Blessing and glory and wisdom
    and thanksgiving and honor
and power and strength belong to our God
    forever and ever! Amen.”

13 Then one of the twenty-four elders asked me, “Who are these who are clothed in white? Where did they come from?”

14 And I said to him, “Sir, you are the one who knows.”

Then he said to me, “These are the ones who died in[a] the great tribulation.[b] They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white.

15 “That is why they stand in front of God’s throne
    and serve him day and night in his Temple.
And he who sits on the throne
    will give them shelter.
16 They will never again be hungry or thirsty;
    they will never be scorched by the heat of the sun.
17 For the Lamb on the throne[c]
    will be their Shepherd.
He will lead them to springs of life-giving water.
    And God will wipe every tear from their eyes.”

Notas al pie

  1. 7:14a Greek who came out of.
  2. 7:14b Or the great suffering.
  3. 7:17 Greek on the center of the throne.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 7

Označení a záchrana vyvolených (144 000 slouží Bohu)

1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř světových stran a bránili všem zhoubným vichrům, aby nezuřily na zemi, na moři ani v lesích. Tu se na východě objevil ještě jiný anděl a v ruce držel Boží pečetidlo. Volal na ty čtyři anděly, kteří mohli zadržet nebo rozpoutat všeobecnou zkázu: „Neškoďte zemi, moři ani lesům, dokud neoznačíme na čelech všechny, kdo slouží Bohu!“ A byl oznámen počet těch označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů Izraele, to je po dvanácti tisících z každého z dvanácti kmenů:

5-8 Juda,

Rúben,

Gád,

Ašer,

Neftalí,

Manases,

Šimeón,

Lévi,

Isachar,

Zabulón,

Josef a Benjamín.

Velký zástup

Pak jsem spatřil nesčíslné zástupy lidí všech národů, ras, kmenů i jazyků. Stáli před Božím trůnem a před Beránkem oblečeni do bílých oděvů, s palmovými listy v rukou 10 a hlasitě volali:

„Sláva našemu zachránci,
Bohu Králi a Beránkovi!“

11 Také všichni andělé byli shromážděni kolem trůnu, kolem starců a čtyř bytostí. Poklekli a slavili Boha:

12 „Ano.
Chvála,
sláva a čest našemu Bohu!
Dík jemu,
moudrému,
silnému a mocnému na věky.
Amen!“

13 Jeden z těch čtyřiadvaceti starců se mne zeptal: „Víš, kdo jsou ti lidé v bílých oděvech a odkud přicházejí?“ 14 Odpověděl jsem: „Nevím, pane, pověz mi to.“ Řekl: „To jsou ti, kteří prošli velikým utrpením pro víru. Očistili se od každé poskvrny hříchu Kristovou krví.

15 Teď stojí před Božím trůnem
    a slouží Bohu bez překážek dnem i nocí.
On je bude chránit,
16     nebudou trpět hladem ani žízní,
slunce ani jiný žár jim už neublíží.
17     Beránek je povede,
nasytí a napojí z pramenů životodárné vody
    a Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“