New Living Translation

Revelation 7

God’s People Will Be Preserved

1Then I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds so they did not blow on the earth or the sea, or even on any tree. And I saw another angel coming up from the east, carrying the seal of the living God. And he shouted to those four angels, who had been given power to harm land and sea, “Wait! Don’t harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of God on the foreheads of his servants.”

And I heard how many were marked with the seal of God—144,000 were sealed from all the tribes of Israel:

from Judah12,000
from Reuben12,000
from Gad12,000
from Asher12,000
from Naphtali12,000
from Manasseh12,000
from Simeon12,000
from Levi12,000
from Issachar12,000
from Zebulun12,000
from Joseph12,000
from Benjamin12,000

Praise from the Great Crowd

After this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. 10 And they were shouting with a great roar,

“Salvation comes from our God who sits on the throne
    and from the Lamb!”

11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings. And they fell before the throne with their faces to the ground and worshiped God. 12 They sang,

“Amen! Blessing and glory and wisdom
    and thanksgiving and honor
and power and strength belong to our God
    forever and ever! Amen.”

13 Then one of the twenty-four elders asked me, “Who are these who are clothed in white? Where did they come from?”

14 And I said to him, “Sir, you are the one who knows.”

Then he said to me, “These are the ones who died in[a] the great tribulation.[b] They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white.

15 “That is why they stand in front of God’s throne
    and serve him day and night in his Temple.
And he who sits on the throne
    will give them shelter.
16 They will never again be hungry or thirsty;
    they will never be scorched by the heat of the sun.
17 For the Lamb on the throne[c]
    will be their Shepherd.
He will lead them to springs of life-giving water.
    And God will wipe every tear from their eyes.”

Notas al pie

  1. 7:14a Greek who came out of.
  2. 7:14b Or the great suffering.
  3. 7:17 Greek on the center of the throne.

En Levende Bok

Apenbaring 7

Guds folk skal bli frelst

1Så fikk jeg se fire engler stå ved jordens fire hjørner. De hindret de fire vindene i å blåse over jorden. Løvet rørte seg ikke på trærne og havet lå blankt som et speil. Jeg fikk se en engel komme opp i øst. Han hadde med seg et segl fra den Gud som lever, og ropte til de fire englene, de som hadde fått makt til å skade jorden og havet: ”Vent! Ikke skad jorden, havet eller trærne før vi har fått satt et merke på vår Guds tjenere, et segl i pannen.”

4-8 Jeg fikk høre hvor mange som hadde blitt merket med Guds segl. Det var 144 000.[a] De kom fra alle Israels stammer: 12 000 fra Juda stamme var merket med segl.

12 000 fra Rubens stamme.

12 000 fra Gads stamme.

12 000 fra Asjers stamme.

12 000 fra Naftali stamme.

12 000 fra Manasse[b] stamme.

12 000 fra Simons stamme.

12 000 fra Levi stamme.

12 000 fra Isaskars stamme.

12 000 fra Sebulons stamme.

12 000 fra Josefs stamme

og 12 000 fra Benjamins stamme.

Den store forsamlingen hyller Gud og Lammet

Videre fikk jeg se en enorm forsamling mennesker som ingen kunne telle. De var fra alle folk, stammer, land og språk. De sto for tronen og Lammet, kledd i hvite klær og med palmegrener i hendene. 10 De ropte med kraft: ”Det er vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet som har frelst oss.”

11 Alle englene sto rundt tronen, de 24 lederne i himmelen og de fire skikkelsene. De falt ned på sine ansikter for tronen og tilba Gud. 12 De sa:

”Vi synger lovsanger og ærer vår Gud for hans visdom.
    Ja, vi synger lovsanger for ham![c]
Vi takker og hyller ham i evighet for hans makt og styrke.
    Ja, vi takker ham![d]

13 En av de 24 lederne i himmelen spurte meg: ”Vet du hvem disse er som er kledd i hvite klær, og hvor de kommer fra?”

14 ”Nei, min herre”, svarte jeg, ”du er den som har det svaret.”

Da sa han til meg: ”Det er de som er kommet ut av de store lidelsene. De har vasket klærne sine, gjort seg rene og hvite i Lammets blod.[e]

15 Det er derfor de står her for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel.
    Han som sitter på tronen skal bo blant dem og beskytte alle.
16 De skal aldri mer gå sultne og tørste.
    Verken solen eller annen brennende hete skal skade dem.
17 For Lammet, som står for tronen,
    skal være gjeteren deres og lede dem til kildene med livets vann[f].
Gud skal tørke bort tårene fra deres øyne.”

Notas al pie

  1. 7:4-8 De 144 000 er et symbolsk uttrykk, 12×12×1 000. Det står enten for alle troende, eller for alle jøder som har begynt å tro på Jesus som Messias, den lovede kongen. Se også noten til 21:16.
  2. 7:4-8 Manasse hørte egentlig til Josefs stamme, etter som han var Josefs sønn. Men Manasse måtte erstatte Dans stamme, etter som de hadde blitt avgudsdyrkere i følge Dommerboken 18:30.
  3. 7:12 I grunnteksten: Amen!
  4. 7:12 I grunnteksten: Amen!
  5. 7:14 De har blitt skyldfri innfor Gud ved troen på at Jesus tok straffen for menneskenes synder da han døde og ofret sitt blod.
  6. 7:17 ”Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10.