New Living Translation

Revelation 16

1Then I heard a mighty voice from the Temple say to the seven angels, “Go your ways and pour out on the earth the seven bowls containing God’s wrath.”

So the first angel left the Temple and poured out his bowl on the earth, and horrible, malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his statue.

Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became like the blood of a corpse. And everything in the sea died.

Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs, and they became blood. And I heard the angel who had authority over all water saying,

“You are just, O Holy One, who is and who always was,
    because you have sent these judgments.
Since they shed the blood
    of your holy people and your prophets,
you have given them blood to drink.
    It is their just reward.”

And I heard a voice from the altar,[a] saying,

“Yes, O Lord God, the Almighty,
    your judgments are true and just.”

Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, causing it to scorch everyone with its fire. Everyone was burned by this blast of heat, and they cursed the name of God, who had control over all these plagues. They did not repent of their sins and turn to God and give him glory.

10 Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom was plunged into darkness. His subjects ground their teeth[b] in anguish, 11 and they cursed the God of heaven for their pains and sores. But they did not repent of their evil deeds and turn to God.

12 Then the sixth angel poured out his bowl on the great Euphrates River, and it dried up so that the kings from the east could march their armies toward the west without hindrance. 13 And I saw three evil[c] spirits that looked like frogs leap from the mouths of the dragon, the beast, and the false prophet. 14 They are demonic spirits who work miracles and go out to all the rulers of the world to gather them for battle against the Lord on that great judgment day of God the Almighty.

15 “Look, I will come as unexpectedly as a thief! Blessed are all who are watching for me, who keep their clothing ready so they will not have to walk around naked and ashamed.”

16 And the demonic spirits gathered all the rulers and their armies to a place with the Hebrew name Armageddon.[d]

17 Then the seventh angel poured out his bowl into the air. And a mighty shout came from the throne in the Temple, saying, “It is finished!” 18 Then the thunder crashed and rolled, and lightning flashed. And a great earthquake struck—the worst since people were placed on the earth. 19 The great city of Babylon split into three sections, and the cities of many nations fell into heaps of rubble. So God remembered all of Babylon’s sins, and he made her drink the cup that was filled with the wine of his fierce wrath. 20 And every island disappeared, and all the mountains were leveled. 21 There was a terrible hailstorm, and hailstones weighing as much as seventy-five pounds[e] fell from the sky onto the people below. They cursed God because of the terrible plague of the hailstorm.

Notas al pie

  1. 16:7 Greek I heard the altar.
  2. 16:10 Greek gnawed their tongues.
  3. 16:13 Greek unclean.
  4. 16:16 Or Harmagedon.
  5. 16:21 Greek 1 talent [34 kilograms].

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 16

Hrôzy siedmich čiaš

1 A počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmim anjelom: Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem!"

Prvý anjel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy.

Druhý anjel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko, čo žilo v mori.

Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd.

Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami: Správne si to urobil, ty Svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok.

Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to!"

A od oltára som počul hlas: Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy!"

Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom.

Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť.

10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma.

11 Ľudia si od bolesti hrýzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, trýznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.

12 Šiesty anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka.

13 Potom som videl, ako z tlamy šelmy, z tlamy draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia podobní ropuchám.

14 Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha.

15 Hľa, prichádzam nečakane ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu!"

16 Anjel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.

17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom: Stalo sa!"

18 A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla; také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi.

19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára vína svojho trestajúceho hnevu.

20 Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy.

21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako centy a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.