New Living Translation

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord,
    for he has done wonderful deeds.
His right hand has won a mighty victory;
    his holy arm has shown his saving power!
The Lord has announced his victory
    and has revealed his righteousness to every nation!
He has remembered his promise to love and be faithful to Israel.
    The ends of the earth have seen the victory of our God.

Shout to the Lord, all the earth;
    break out in praise and sing for joy!
Sing your praise to the Lord with the harp,
    with the harp and melodious song,
with trumpets and the sound of the ram’s horn.
    Make a joyful symphony before the Lord, the King!

Let the sea and everything in it shout his praise!
    Let the earth and all living things join in.
Let the rivers clap their hands in glee!
    Let the hills sing out their songs of joy
before the Lord,
    for he is coming to judge the earth.
He will judge the world with justice,
    and the nations with fairness.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 98

Salimo.

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    pakuti Iyeyo wachita zinthu zodabwitsa;
dzanja lake lamanja ndi mkono wake woyera
    zamuchitira chipulumutso.
Yehova waonetsa chipulumutso chake
    ndipo waulula chilungamo chake kwa anthu a mitundu ina.
Iye wakumbukira chikondi chake
    ndi kukhulupirika kwake pa Aisraeli;
malekezero onse a dziko lapansi aona
    chipulumutso cha Mulungu wathu.

Fuwulani mwachimwemwe kwa Yehova, dziko lonse lapansi,
    muyimbireni nyimbo mofuwula ndi mokondwera.
Imbirani Yehova nyimbo ndi zeze,
    ndi zeze ndi mawu a kuyimba,
ndi malipenga ndi kuliza kwa nyanga ya nkhosa yayimuna
    fuwulani mwachimwemwe pamaso pa Yehova Mfumu.

Nyanja ikokome pamodzi ndi zonse zili mʼmenemo,
    dziko lonse ndi onse amene amakhala mʼmenemo.
Mitsinje iwombe mʼmanja mwawo,
    mapiri ayimbe pamodzi mwachimwemwe;
izo ziyimbe pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi.
Adzaweruza dziko lonse mwachilungamo,
    ndi mitundu ya anthu mosakondera.