New Living Translation

Psalm 96

Psalm 96

Sing a new song to the Lord!
    Let the whole earth sing to the Lord!
Sing to the Lord; praise his name.
    Each day proclaim the good news that he saves.
Publish his glorious deeds among the nations.
    Tell everyone about the amazing things he does.
Great is the Lord! He is most worthy of praise!
    He is to be feared above all gods.
The gods of other nations are mere idols,
    but the Lord made the heavens!
Honor and majesty surround him;
    strength and beauty fill his sanctuary.

O nations of the world, recognize the Lord;
    recognize that the Lord is glorious and strong.
Give to the Lord the glory he deserves!
    Bring your offering and come into his courts.
Worship the Lord in all his holy splendor.
    Let all the earth tremble before him.
10 Tell all the nations, “The Lord reigns!”
    The world stands firm and cannot be shaken.
    He will judge all peoples fairly.

11 Let the heavens be glad, and the earth rejoice!
    Let the sea and everything in it shout his praise!
12 Let the fields and their crops burst out with joy!
    Let the trees of the forest sing for joy
13 before the Lord, for he is coming!
    He is coming to judge the earth.
He will judge the world with justice,
    and the nations with his truth.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.