New Living Translation

Psalm 94

Psalm 94

O Lord, the God of vengeance,
    O God of vengeance, let your glorious justice shine forth!
Arise, O Judge of the earth.
    Give the proud what they deserve.
How long, O Lord?
    How long will the wicked be allowed to gloat?
How long will they speak with arrogance?
    How long will these evil people boast?
They crush your people, Lord,
    hurting those you claim as your own.
They kill widows and foreigners
    and murder orphans.
“The Lord isn’t looking,” they say,
    “and besides, the God of Israel[a] doesn’t care.”

Think again, you fools!
    When will you finally catch on?
Is he deaf—the one who made your ears?
    Is he blind—the one who formed your eyes?
10 He punishes the nations—won’t he also punish you?
    He knows everything—doesn’t he also know what you are doing?
11 The Lord knows people’s thoughts;
    he knows they are worthless!

12 Joyful are those you discipline, Lord,
    those you teach with your instructions.
13 You give them relief from troubled times
    until a pit is dug to capture the wicked.
14 The Lord will not reject his people;
    he will not abandon his special possession.
15 Judgment will again be founded on justice,
    and those with virtuous hearts will pursue it.

16 Who will protect me from the wicked?
    Who will stand up for me against evildoers?
17 Unless the Lord had helped me,
    I would soon have settled in the silence of the grave.
18 I cried out, “I am slipping!”
    but your unfailing love, O Lord, supported me.
19 When doubts filled my mind,
    your comfort gave me renewed hope and cheer.

20 Can unjust leaders claim that God is on their side—
    leaders whose decrees permit injustice?
21 They gang up against the righteous
    and condemn the innocent to death.
22 But the Lord is my fortress;
    my God is the mighty rock where I hide.
23 God will turn the sins of evil people back on them.
    He will destroy them for their sins.
    The Lord our God will destroy them.

Notas al pie

  1. 94:7 Hebrew of Jacob. See note on 44:4.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 94

1Inu Yehova, ndinu Mulungu wobwezera chilango,
    Inu Mulungu amene mumabwezera chilango, wonetsani kuwala kwanu.
Nyamukani, Inu woweruza wa dziko lapansi;
    bwezerani kwa odzikuza zowayenera.
Kodi mpaka liti anthu oyipa Inu Yehova,
    mpaka liti anthu oyipa adzalumpha ndi chimwemwe?

Amakhuthula mawu onyada;
    onse ochita zoyipa ndi odzaza ndi kudzikuza.
Amaphwanya anthu anu, Inu Yehova;
    amapondereza cholowa chanu.
Amaphanso amayi a masiye ndi alendo okhala nawo mʼdziko;
    amapha ana amasiye.
Iwo amati, “Yehova sakuona;
    Mulungu wa Yakobo salabadirako.”

Samalani, inu anthu opanda nzeru pakati pa anthu;
    zitsiru inu, kodi mudzakhala liti anzeru?
Kodi Iye amene anapanga khutu sangathe kumva?
    Kodi Iye amene anapanga diso sangathe kuona?
10 Kodi Iye amene amalangiza mitundu ya anthu sangathenso kulanga?
    Kodi Iye amene amaphunzitsa munthu angasowe nzeru?
11 Yehova amadziwa maganizo a munthu;
    Iye amadziwa kuti maganizowo ndi achabechabe.

12 Wodala munthu amene Inu Yehova mumamulangiza,
    munthu amene mumamuphunzitsa kuchokera mulamulo lanu;
13 mumamupumitsa pa nthawi ya mavuto,
    mpaka woyipa atakumbiridwa dzenje.
14 Pakuti Yehova sadzawakana anthu ake;
    Iye sadzasiya cholowa chake.
15 Chiweruzo chidzakhazikikanso pa chilungamo,
    ndipo onse olungama mtima adzachitsata.

16 Ndani adzadzuka chifukwa cha ine kulimbana ndi anthu oyipa?
    Ndani adzayimirira mʼmalo mwanga kulimbana ndi anthu ochita zoyipa?
17 Yehova akanapanda kundithandiza,
    bwenzi nditakakhala msanga ku malo achete a imfa.
18 Ndikanena kuti, “Phazi langa likuterereka,”
    chikondi chanu, Inu Yehova, chimandichirikiza.
19 Pamene nkhawa inakula mʼkati mwanga,
    chitonthozo chanu chinabweretsa chimwemwe mʼmoyo mwanga.

20 Kodi mpando waufumu woyipa ungathe kugwirizana nanu
    umene umabweretsa masautso chifukwa cha malamulo ake?
21 Iwo amasonkhana pamodzi kulimbana ndi wolungama
    ndi kugamula kuti wosalakwa aphedwe.
22 Koma Yehova wakhala linga langa,
    ndipo Mulungu ndiye thanthwe limene ndimathawirako.
23 Iye adzawabwezera chifukwa cha machimo awo
    ndi kuwawononga chifukwa cha kuyipa kwawo;
    Yehova Mulungu wathu adzawawononga.