New Living Translation

Psalm 88

Psalm 88

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah. A song to be sung to the tune “The Suffering of Affliction.” A psalm[a] of Heman the Ezrahite.

O Lord, God of my salvation,
    I cry out to you by day.
    I come to you at night.
Now hear my prayer;
    listen to my cry.
For my life is full of troubles,
    and death[b] draws near.
I am as good as dead,
    like a strong man with no strength left.
They have left me among the dead,
    and I lie like a corpse in a grave.
I am forgotten,
    cut off from your care.
You have thrown me into the lowest pit,
    into the darkest depths.
Your anger weighs me down;
    with wave after wave you have engulfed me. Interlude

You have driven my friends away
    by making me repulsive to them.
I am in a trap with no way of escape.
    My eyes are blinded by my tears.
Each day I beg for your help, O Lord;
    I lift my hands to you for mercy.
10 Are your wonderful deeds of any use to the dead?
    Do the dead rise up and praise you? Interlude

11 Can those in the grave declare your unfailing love?
    Can they proclaim your faithfulness in the place of destruction?[c]
12 Can the darkness speak of your wonderful deeds?
    Can anyone in the land of forgetfulness talk about your righteousness?
13 O Lord, I cry out to you.
    I will keep on pleading day by day.
14 O Lord, why do you reject me?
    Why do you turn your face from me?

15 I have been sick and close to death since my youth.
    I stand helpless and desperate before your terrors.
16 Your fierce anger has overwhelmed me.
    Your terrors have paralyzed me.
17 They swirl around me like floodwaters all day long.
    They have engulfed me completely.
18 You have taken away my companions and loved ones.
    Darkness is my closest friend.

Notas al pie

  1. 88:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 88:3 Hebrew Sheol.
  3. 88:11 Hebrew in Abaddon?

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 88

Salimo la ana a Kora. Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a nyimbo yoti: “Pa Matenda ndi pa Mazunzo.” Ndakatulo ya Hemani, wa banja la Ezara.

1Inu Yehova, Mulungu amene mumandipulumutsa,
    usana ndi usiku ndimalira pamaso panu.
Pemphero langa lifike pamaso panu;
    tcherani khutu lanu kuti mumve kulira kwanga.

Pakuti ndili ndi mavuto ambiri
    ndipo moyo wanga ukuyandikira ku manda.
Ndikuwerengedwa pamodzi ndi iwo amene akutsikira ku dzenje;
    ndine munthu wopanda mphamvu.
Ndayikidwa pambali pamodzi ndi anthu akufa,
    monga ophedwa amene agona mʼmanda,
amene Inu simuwakumbukiranso,
    amene achotsedwa pa chisamaliro chanu.

Mwandiyika pansi pa dzenje penipeni,
    mʼmalo akuya a mdima waukulu.
Ukali wanu ukundipsinja kwambiri,
    mwandiopseza kwambiri ndi mafunde anu onse.
            Sela
Mwandichotsa pakati pa abwenzi anga enieni
    ndipo mwachititsa kuti ndikhale chonyansa kwa iwo.
Ndatsekerezedwa ndipo sindingathe kuthawa;
    maso anga ada ndi chisoni.

Ndimayitana Inu Yehova tsiku lililonse;
    ndimakweza manja anga kwa Inu.
10 Kodi mumaonetsa zozizwitsa zanu kwa anthu akufa?
    Kodi iwo amene afa amaukanso ndi kutamanda Inu?
            Sela
11 Kodi chikondi chanu chimalalikidwa mʼmanda,
    za kukhulupirika kwanu ku malo a chiwonongeko?
12 Kodi zozizwitsa zanu zimadziwika ku malo a mdima,
    kapena ntchito zanu zolungama ku dziko la anthu oyiwalika?

13 Inu Yehova, Ine ndimalirira thandizo;
    mmawa mapemphero anga amafika pamaso panu.
14 Inu Yehova nʼchifukwa chiyani mukundikana
    ndi kundibisira nkhope yanu?

15 Kuyambira ubwana wanga ndakhala ndikuzunzika pafupi kufa;
    ndakhala ndikuchita mantha ndipo ndine wothedwa nzeru.
16 Ukali wanu wandimiza;
    zoopsa zanu zandiwononga.
17 Tsiku lonse zimandizungulira ngati chigumula;
    zandimiza kwathunthu.
18 Inu mwatenga anzanga ndi okondedwa anga kuwachotsa pamaso panga;
    mdima ndiye bwenzi langa lenileni.