New Living Translation

Psalm 85

Psalm 85

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah.

Lord, you poured out blessings on your land!
    You restored the fortunes of Israel.[a]
You forgave the guilt of your people—
    yes, you covered all their sins. Interlude
You held back your fury.
    You kept back your blazing anger.

Now restore us again, O God of our salvation.
    Put aside your anger against us once more.
Will you be angry with us always?
    Will you prolong your wrath to all generations?
Won’t you revive us again,
    so your people can rejoice in you?
Show us your unfailing love, O Lord,
    and grant us your salvation.

I listen carefully to what God the Lord is saying,
    for he speaks peace to his faithful people.
    But let them not return to their foolish ways.
Surely his salvation is near to those who fear him,
    so our land will be filled with his glory.

10 Unfailing love and truth have met together.
    Righteousness and peace have kissed!
11 Truth springs up from the earth,
    and righteousness smiles down from heaven.
12 Yes, the Lord pours down his blessings.
    Our land will yield its bountiful harvest.
13 Righteousness goes as a herald before him,
    preparing the way for his steps.

Notas al pie

  1. 85:1 Hebrew of Jacob. See note on 44:4.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.