New Living Translation

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not be silent!
    Do not be deaf.
    Do not be quiet, O God.
Don’t you hear the uproar of your enemies?
    Don’t you see that your arrogant enemies are rising up?
They devise crafty schemes against your people;
    they conspire against your precious ones.
“Come,” they say, “let us wipe out Israel as a nation.
    We will destroy the very memory of its existence.”
Yes, this was their unanimous decision.
    They signed a treaty as allies against you—
these Edomites and Ishmaelites;
    Moabites and Hagrites;
Gebalites, Ammonites, and Amalekites;
    and people from Philistia and Tyre.
Assyria has joined them, too,
    and is allied with the descendants of Lot. Interlude

Do to them as you did to the Midianites
    and as you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 They were destroyed at Endor,
    and their decaying corpses fertilized the soil.
11 Let their mighty nobles die as Oreb and Zeeb did.
    Let all their princes die like Zebah and Zalmunna,
12 for they said, “Let us seize for our own use
    these pasturelands of God!”
13 O my God, scatter them like tumbleweed,
    like chaff before the wind!
14 As a fire burns a forest
    and as a flame sets mountains ablaze,
15 chase them with your fierce storm;
    terrify them with your tempest.
16 Utterly disgrace them
    until they submit to your name, O Lord.
17 Let them be ashamed and terrified forever.
    Let them die in disgrace.
18 Then they will learn that you alone are called the Lord,
    that you alone are the Most High,
    supreme over all the earth.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 83

Nyimbo. Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu musakhale chete;
    musangoti phee, Mulungu musangoti duu.
Onani adani anu akuchita chiwawa,
    amene amadana nanu autsa mitu yawo.
Mochenjera iwo akukambirana za chiwembu kutsutsana ndi anthu anu;
    Iwo akukonzekera kutsutsana ndi omwe mumawakonda.
Iwo akunena kuti, “Bwerani” akutero, “Tiyeni tiwononge mtundu wonsewu
    kuti dzina la Israeli lisakumbukikenso.”

Ndi mtima umodzi akukonzekera chiwembu;
    Iwo achita mgwirizano kutsutsana nanu:
Matenti a Edomu ndi Aismaeli,
    Mowabu ndi Ahagiri,
Agebala, Aamoni ndi Aamaleki,
    Afilisti, pamodzi ndi anthu a ku Turo.
Ngakhalenso Aasiriya aphatikizana nawo
    kupereka mphamvu kwa ana a Loti.
            Sela

Muwachitire zomwe munachitira Amidiyani,
    monga munachitira Sisera ndi Yabini ku mtsinje wa Kisoni.
10 Amene anawonongedwa ku Endori
    ndi kukhala ngati zinyalala.
11 Anthu awo otchuka muwachite zomwe munachita Orebu ndi Zeebu
    ana a mafumu muwachite zomwe munachita Zeba ndi Zalimuna,
12 amene anati, “Tiyeni tilande dziko
    la msipu la Mulungu.”

13 Muwasandutse fumbi lowuluka, Inu Mulungu wanga,
    ngati mankhusu owuluka ndi mphepo.
14 Monga moto umatentha nkhalango,
    kapena malawi a moto kuyatsa phiri,
15 kotero muwathamangitse ndi mphepo yamkuntho,
    ndi kuwachititsa mantha ndi namondwe.
16 Muphimbe nkhope zawo ndi manyazi
    kuti adzafunefune dzina lanu Yehova.

17 Achite manyazi ndi mantha nthawi zonse;
    awonongeke mwa manyazi.
18 Adziwe kuti Inu amene dzina lanu ndi Yehova,
    ndinu nokha Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi.