New Living Translation

Psalm 81

Psalm 81

For the choir director: A psalm of Asaph, to be accompanied by a stringed instrument.[a]

Sing praises to God, our strength.
    Sing to the God of Jacob.
Sing! Beat the tambourine.
    Play the sweet lyre and the harp.
Blow the ram’s horn at new moon,
    and again at full moon to call a festival!
For this is required by the decrees of Israel;
    it is a regulation of the God of Jacob.
He made it a law for Israel[b]
    when he attacked Egypt to set us free.

I heard an unknown voice say,
“Now I will take the load from your shoulders;
    I will free your hands from their heavy tasks.
You cried to me in trouble, and I saved you;
    I answered out of the thundercloud
    and tested your faith when there was no water at Meribah. Interlude

“Listen to me, O my people, while I give you stern warnings.
    O Israel, if you would only listen to me!
You must never have a foreign god;
    you must not bow down before a false god.
10 For it was I, the Lord your God,
    who rescued you from the land of Egypt.
    Open your mouth wide, and I will fill it with good things.

11 “But no, my people wouldn’t listen.
    Israel did not want me around.
12 So I let them follow their own stubborn desires,
    living according to their own ideas.
13 Oh, that my people would listen to me!
    Oh, that Israel would follow me, walking in my paths!
14 How quickly I would then subdue their enemies!
    How soon my hands would be upon their foes!
15 Those who hate the Lord would cringe before him;
    they would be doomed forever.
16 But I would feed you with the finest wheat.
    I would satisfy you with wild honey from the rock.”

Notas al pie

  1. 81:Title Hebrew according to the gittith.
  2. 81:5 Hebrew for Joseph.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”