New Living Translation

Psalm 80

Psalm 80

For the choir director: A psalm of Asaph, to be sung to the tune “Lilies of the Covenant.”

Please listen, O Shepherd of Israel,
    you who lead Joseph’s descendants like a flock.
O God, enthroned above the cherubim,
    display your radiant glory
    to Ephraim, Benjamin, and Manasseh.
Show us your mighty power.
    Come to rescue us!

Turn us again to yourself, O God.
    Make your face shine down upon us.
    Only then will we be saved.
O Lord God of Heaven’s Armies,
    how long will you be angry with our prayers?
You have fed us with sorrow
    and made us drink tears by the bucketful.
You have made us the scorn[a] of neighboring nations.
    Our enemies treat us as a joke.

Turn us again to yourself, O God of Heaven’s Armies.
    Make your face shine down upon us.
    Only then will we be saved.
You brought us from Egypt like a grapevine;
    you drove away the pagan nations and transplanted us into your land.
You cleared the ground for us,
    and we took root and filled the land.
10 Our shade covered the mountains;
    our branches covered the mighty cedars.
11 We spread our branches west to the Mediterranean Sea;
    our shoots spread east to the Euphrates River.[b]
12 But now, why have you broken down our walls
    so that all who pass by may steal our fruit?
13 The wild boar from the forest devours it,
    and the wild animals feed on it.

14 Come back, we beg you, O God of Heaven’s Armies.
    Look down from heaven and see our plight.
Take care of this grapevine
15     that you yourself have planted,
    this son you have raised for yourself.
16 For we are chopped up and burned by our enemies.
    May they perish at the sight of your frown.
17 Strengthen the man you love,
    the son of your choice.
18 Then we will never abandon you again.
    Revive us so we can call on your name once more.

19 Turn us again to yourself, O Lord God of Heaven’s Armies.
    Make your face shine down upon us.
    Only then will we be saved.

Notas al pie

  1. 80:6 As in Syriac version; Hebrew reads the strife.
  2. 80:11 Hebrew west to the sea, . . . east to the river.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.