New Living Translation

Psalm 77

Psalm 77

For Jeduthun, the choir director: A psalm of Asaph.

I cry out to God; yes, I shout.
    Oh, that God would listen to me!
When I was in deep trouble,
    I searched for the Lord.
All night long I prayed, with hands lifted toward heaven,
    but my soul was not comforted.
I think of God, and I moan,
    overwhelmed with longing for his help. Interlude

You don’t let me sleep.
    I am too distressed even to pray!
I think of the good old days,
    long since ended,
when my nights were filled with joyful songs.
    I search my soul and ponder the difference now.
Has the Lord rejected me forever?
    Will he never again be kind to me?
Is his unfailing love gone forever?
    Have his promises permanently failed?
Has God forgotten to be gracious?
    Has he slammed the door on his compassion? Interlude

10 And I said, “This is my fate;
    the Most High has turned his hand against me.”
11 But then I recall all you have done, O Lord;
    I remember your wonderful deeds of long ago.
12 They are constantly in my thoughts.
    I cannot stop thinking about your mighty works.

13 O God, your ways are holy.
    Is there any god as mighty as you?
14 You are the God of great wonders!
    You demonstrate your awesome power among the nations.
15 By your strong arm, you redeemed your people,
    the descendants of Jacob and Joseph. Interlude

16 When the Red Sea[a] saw you, O God,
    its waters looked and trembled!
    The sea quaked to its very depths.
17 The clouds poured down rain;
    the thunder rumbled in the sky.
    Your arrows of lightning flashed.
18 Your thunder roared from the whirlwind;
    the lightning lit up the world!
    The earth trembled and shook.
19 Your road led through the sea,
    your pathway through the mighty waters—
    a pathway no one knew was there!
20 You led your people along that road like a flock of sheep,
    with Moses and Aaron as their shepherds.

Notas al pie

  1. 77:16 Hebrew the waters.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 77

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Yedutuni. Salimo la Asafu.

1Ndinafuwulira Mulungu kupempha thandizo;
    ndinafuwula mokweza kwa Mulungu kuti anditcherere khutu.
Pamene ndinali pa masautso ndinafunafuna Ambuye;
    usiku ndinatambasula manja mosalekeza
    ndipo moyo wanga unakana kutonthozedwa.

Ndinakumbukira Inu Mulungu, ndipo ndinabuwula;
    ndinasinkhasinkha ndipo mzimu wanga unalefuka.
            Sela
Munagwira zikope zanga kuti ndisagone
    ndipo ndinavutika kwambiri kuti ndiyankhule.
Ndinaganizira za masiku akale,
    zaka zamakedzana;
Ndinakumbukira nyimbo zanga usiku.
    Mtima wanga unasinkhasinkha ndipo mzimu wanga unafunsa kuti,

“Kodi Ambuye adzatikana mpaka muyaya?
    Kodi Iwo sadzaonetsanso kukoma mtima kwawo?
Kodi Chikondi chake chosatha chija chatheratu?
    Kodi malonjezo ake alephera nthawi yonse?
Kodi Mulungu wayiwala kukhala wokoma mtima?
    Kodi mu mkwiyo wake waleka chifundo chake?”

10 Ndipo ndinaganiza, “Pa izi ine ndidzapemphanso:
    zaka za dzanja lamanja la Wammwambamwamba.
11 Ine ndidzakumbukira ntchito za Yehova;
    Ine ndidzakumbukira zodabwitsa zanu za kalekale.
12 Ndidzakumbukira ntchito zanu
    ndi kulingalira zodabwitsa zanu.”

13 Njira zanu Mulungu ndi zoyera.
    Kodi ndi mulungu uti ali wamkulu kuposa Mulungu wathu?
14 Inu ndinu Mulungu wochita zodabwitsa;
    Mumaonetsera mphamvu yanu pakati pa mitundu ya anthu.
15 Ndi dzanja lanu lamphamvu munawombola anthu anu,
    zidzukulu za Yakobo ndi Yosefe.
            Sela

16 Madzi anakuonani Mulungu,
    madzi anakuonani ndipo anachita mantha;
    nyanja yozama inakomoka.
17 Mitambo inakhuthula madzi ake pansi,
    mu mlengalenga munamveka mabingu;
    mivi yanu inawuluka uku ndi uku.
18 Bingu lanu linamveka mʼmphepo ya kamvuluvulu,
    mphenzi yanu inawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi linanjenjemera ndi kugwedezeka.
19 Njira yanu inadutsa pa nyanja,
    njira yanu inadutsa pa madzi amphamvu,
    ngakhale zidindo za mapazi anu sizinaoneke.

20 Inu munatsogolera anthu anu ngati gulu la nkhosa
    mwa dzanja la Mose ndi Aaroni.