New Living Translation

Psalm 76

Psalm 76

For the choir director: A psalm of Asaph. A song to be accompanied by stringed instruments.

God is honored in Judah;
    his name is great in Israel.
Jerusalem[a] is where he lives;
    Mount Zion is his home.
There he has broken the fiery arrows of the enemy,
    the shields and swords and weapons of war. Interlude

You are glorious and more majestic
    than the everlasting mountains.[b]
Our boldest enemies have been plundered.
    They lie before us in the sleep of death.
    No warrior could lift a hand against us.
At the blast of your breath, O God of Jacob,
    their horses and chariots lay still.

No wonder you are greatly feared!
    Who can stand before you when your anger explodes?
From heaven you sentenced your enemies;
    the earth trembled and stood silent before you.
You stand up to judge those who do evil, O God,
    and to rescue the oppressed of the earth. Interlude
10 Human defiance only enhances your glory,
    for you use it as a weapon.[c]

11 Make vows to the Lord your God, and keep them.
    Let everyone bring tribute to the Awesome One.
12 For he breaks the pride of princes,
    and the kings of the earth fear him.

Notas al pie

  1. 76:2 Hebrew Salem, another name for Jerusalem.
  2. 76:4 As in Greek version; Hebrew reads than mountains filled with beasts of prey.
  3. 76:10 The meaning of the Hebrew is uncertain.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 76

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo la Asafu.

1Mulungu amadziwika mu Yuda;
    dzina lake ndi lotchuka mu Israeli.
Tenti yake ili mu Salemu,
    malo ake okhalamo mu Ziyoni.
Kumeneko Iye anathyola mivi yowuluka,
    zishango ndi malupanga, zida zankhondo.
            Sela

Wolemekezeka ndinu,
    wamphamvu kuposa mapiri amene ali ndi nyama zambiri.
Anthu owuma mtima amagona atalandidwa chuma,
    Iwowo amagona tulo tawo totsiriza;
palibe mmodzi wamphamvu
    amene angatukule manja ake.
Pa kudzudzula kwanu, Inu Mulungu wa Yakobo,
    kavalo pamodzi ndi galeta zimakhala chete zitagona pansi.
Inu nokha ndiye muyenera kuopedwa.
    Angathe kuyima pamaso panu ndani mukakwiya?
Kuchokera kumwamba Inu munalengeza chiweruzo,
    ndipo dziko linaopa ndi kukhala chete,
pamene Inu Mulungu munadzuka kuti muweruze,
    kupulumutsa onse osautsidwa mʼdziko.
            Sela
10 Zoonadi, ukali wanu pa anthu umakubweretserani matamando
    ndipo opulumuka ku ukali wanu mumawasunga pafupi nanu.

11 Chitani malumbiro kwa Yehova Mulungu wanu ndipo muwakwaniritse;
    anthu onse omuzungulira abweretse mphatso
    kwa Iye amene ayenera kuopedwa.
12 Iye amaswa mzimu wa olamulira;
    amaopedwa ndi mafumu a dziko lapansi.