New Living Translation

Psalm 74

Psalm 74

A psalm[a] of Asaph.

O God, why have you rejected us so long?
    Why is your anger so intense against the sheep of your own pasture?
Remember that we are the people you chose long ago,
    the tribe you redeemed as your own special possession!
    And remember Jerusalem,[b] your home here on earth.
Walk through the awful ruins of the city;
    see how the enemy has destroyed your sanctuary.

There your enemies shouted their victorious battle cries;
    there they set up their battle standards.
They swung their axes
    like woodcutters in a forest.
With axes and picks,
    they smashed the carved paneling.
They burned your sanctuary to the ground.
    They defiled the place that bears your name.
Then they thought, “Let’s destroy everything!”
    So they burned down all the places where God was worshiped.

We no longer see your miraculous signs.
    All the prophets are gone,
    and no one can tell us when it will end.
10 How long, O God, will you allow our enemies to insult you?
    Will you let them dishonor your name forever?
11 Why do you hold back your strong right hand?
    Unleash your powerful fist and destroy them.

12 You, O God, are my king from ages past,
    bringing salvation to the earth.
13 You split the sea by your strength
    and smashed the heads of the sea monsters.
14 You crushed the heads of Leviathan[c]
    and let the desert animals eat him.
15 You caused the springs and streams to gush forth,
    and you dried up rivers that never run dry.
16 Both day and night belong to you;
    you made the starlight[d] and the sun.
17 You set the boundaries of the earth,
    and you made both summer and winter.

18 See how these enemies insult you, Lord.
    A foolish nation has dishonored your name.
19 Don’t let these wild beasts destroy your turtledoves.
    Don’t forget your suffering people forever.

20 Remember your covenant promises,
    for the land is full of darkness and violence!
21 Don’t let the downtrodden be humiliated again.
    Instead, let the poor and needy praise your name.

22 Arise, O God, and defend your cause.
    Remember how these fools insult you all day long.
23 Don’t overlook what your enemies have said
    or their growing uproar.

Notas al pie

  1. 74:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 74:2 Hebrew Mount Zion.
  3. 74:14 The identification of Leviathan is disputed, ranging from an earthly creature to a mythical sea monster in ancient literature.
  4. 74:16 Or moon; Hebrew reads light.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 74

Ndakatulo ya Asafu.

1Nʼchifukwa chiyani mwatitaya ife kwamuyaya, Inu Mulungu?
    Chifukwa chiyani mkwiyo wanu ukutukutira pa nkhosa za busa lanu?
Kumbukirani anthu amene munawagula kalekale,
    fuko la cholowa chanu, limene Inu munaliwombola,
    phiri la Ziyoni, kumene inuyo mumakhala.
Tembenuzani mapazi kuloza ku mabwinja awa amuyaya
    chiwonongeko ichi chonse mdani wabweretsa pa malo opatulika.

Adani anu anabangula pa malo pamene Inu munkakumana nafe;
    anayimika mbendera zawo monga zizindikiro zachigonjetso.
Iwo anachita ngati anthu oti anyamula mbendera zawo
    kuti adule mitengo mʼnkhalango.
Kenaka anaphwanya ndi nkhwangwa ndi akasemasema awo
    zonse zimene tinapachika.
Iwo anatentha malo anu opatulika mpaka kuwagwetsa pansi;
    anadetsa malo okhalamo dzina lanu.
Ndipo anati mʼmitima yawo, “Tawatha kwathunthu.”
    Anatentha malo aliwonse amene Mulungu amapembedzedwerako mʼdzikomo.
Ife sitinapatsidwe chizindikiro chodabwitsa;
    palibe aneneri amene atsala
    ndipo palibe aliyense wa ife akudziwa kuti izi zidzatenga nthawi yayitali bwanji.

10 Kodi mpaka liti, mdani adzanyoze Inu Mulungu?
    Kodi amaliwongowa adzapeputsa dzina lanu kwamuyaya?
11 Chifukwa chiyani mukubweza dzanja lanu lamanja?
    Litulutseni kuchoka pachifuwa chanu ndipo muwawononge!

12 Koma Inu Mulungu, ndinu Mfumu yanga kuyambira kalekale;
    Mumabweretsa chipulumutso pa dziko lapansi.
13 Ndinu amene munagawa nyanja ndi mphamvu yanu;
    munathyola mitu ya zirombo za mʼmadzi.
14 Ndinu amene munaphwanya mitu ya Leviyatani
    ndi kuyipereka ngati chakudya cha zirombo za mʼchipululu.
15 Ndinu amene munatsekula akasupe ndi mitsinje,
    munawumitsa mitsinje imene siphwa nthawi zonse.
16 Masana ndi anu ndipo usiku ndi wanunso;
    Inuyo munakhazikitsa dzuwa ndi mwezi.
17 Ndinu amene munakhazikitsa malire onse a dziko lapansi;
    munakhazikitsa chilimwe ndi dzinja.

18 Kumbukirani momwe mdani wakunyozerani Inu Yehova,
    momwe anthu opusa apeputsira dzina lanu.
19 Musapereke moyo wa nkhunda yanu ku zirombo zakuthengo;
    nthawi zonse musayiwale miyoyo ya anthu anu osautsidwa.
20 Mukumbukire pangano lanu, pakuti malo obisika a mʼdziko
    asanduka mochitira zachiwawa zochuluka.
21 Musalole kuti osautsidwa abwerere mwamanyazi;
    osauka ndi osowa atamande dzina lanu.

22 Dzukani Inu Mulungu ndipo dzitetezeni pa mlandu;
    kumbukirani momwe opusa akukunyozerani tsiku lonse.
23 Musalekerere phokoso la otsutsana nanu,
    chiwawa cha adani anu, chimene chikumveka kosalekeza.