New Living Translation

Psalm 7

Psalm 7

A psalm[a] of David, which he sang to the Lord concerning Cush of the tribe of Benjamin.

I come to you for protection, O Lord my God.
    Save me from my persecutors—rescue me!
If you don’t, they will maul me like a lion,
    tearing me to pieces with no one to rescue me.
O Lord my God, if I have done wrong
    or am guilty of injustice,
if I have betrayed a friend
    or plundered my enemy without cause,
then let my enemies capture me.
    Let them trample me into the ground
    and drag my honor in the dust. Interlude

Arise, O Lord, in anger!
    Stand up against the fury of my enemies!
    Wake up, my God, and bring justice!
Gather the nations before you.
    Rule over them from on high.
    The Lord judges the nations.
Declare me righteous, O Lord,
    for I am innocent, O Most High!
End the evil of those who are wicked,
    and defend the righteous.
For you look deep within the mind and heart,
    O righteous God.

10 God is my shield,
    saving those whose hearts are true and right.
11 God is an honest judge.
    He is angry with the wicked every day.

12 If a person does not repent,
    God[b] will sharpen his sword;
    he will bend and string his bow.
13 He will prepare his deadly weapons
    and shoot his flaming arrows.

14 The wicked conceive evil;
    they are pregnant with trouble
    and give birth to lies.
15 They dig a deep pit to trap others,
    then fall into it themselves.
16 The trouble they make for others backfires on them.
    The violence they plan falls on their own heads.

17 I will thank the Lord because he is just;
    I will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. 7:Title Hebrew A shiggaion, probably indicating a musical setting for the psalm.
  2. 7:12 Hebrew he.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.