New Living Translation

Psalm 69

Psalm 69

For the choir director: A psalm of David, to be sung to the tune “Lilies.”

Save me, O God,
    for the floodwaters are up to my neck.
Deeper and deeper I sink into the mire;
    I can’t find a foothold.
I am in deep water,
    and the floods overwhelm me.
I am exhausted from crying for help;
    my throat is parched.
My eyes are swollen with weeping,
    waiting for my God to help me.
Those who hate me without cause
    outnumber the hairs on my head.
Many enemies try to destroy me with lies,
    demanding that I give back what I didn’t steal.

O God, you know how foolish I am;
    my sins cannot be hidden from you.
Don’t let those who trust in you be ashamed because of me,
    O Sovereign Lord of Heaven’s Armies.
Don’t let me cause them to be humiliated,
    O God of Israel.
For I endure insults for your sake;
    humiliation is written all over my face.
Even my own brothers pretend they don’t know me;
    they treat me like a stranger.

Passion for your house has consumed me,
    and the insults of those who insult you have fallen on me.
10 When I weep and fast,
    they scoff at me.
11 When I dress in burlap to show sorrow,
    they make fun of me.
12 I am the favorite topic of town gossip,
    and all the drunks sing about me.

13 But I keep praying to you, Lord,
    hoping this time you will show me favor.
In your unfailing love, O God,
    answer my prayer with your sure salvation.
14 Rescue me from the mud;
    don’t let me sink any deeper!
Save me from those who hate me,
    and pull me from these deep waters.
15 Don’t let the floods overwhelm me,
    or the deep waters swallow me,
    or the pit of death devour me.

16 Answer my prayers, O Lord,
    for your unfailing love is wonderful.
Take care of me,
    for your mercy is so plentiful.
17 Don’t hide from your servant;
    answer me quickly, for I am in deep trouble!
18 Come and redeem me;
    free me from my enemies.

19 You know of my shame, scorn, and disgrace.
    You see all that my enemies are doing.
20 Their insults have broken my heart,
    and I am in despair.
If only one person would show some pity;
    if only one would turn and comfort me.
21 But instead, they give me poison[a] for food;
    they offer me sour wine for my thirst.

22 Let the bountiful table set before them become a snare
    and their prosperity become a trap.[b]
23 Let their eyes go blind so they cannot see,
    and make their bodies shake continually.[c]
24 Pour out your fury on them;
    consume them with your burning anger.
25 Let their homes become desolate
    and their tents be deserted.
26 To the one you have punished, they add insult to injury;
    they add to the pain of those you have hurt.
27 Pile their sins up high,
    and don’t let them go free.
28 Erase their names from the Book of Life;
    don’t let them be counted among the righteous.

29 I am suffering and in pain.
    Rescue me, O God, by your saving power.

30 Then I will praise God’s name with singing,
    and I will honor him with thanksgiving.
31 For this will please the Lord more than sacrificing cattle,
    more than presenting a bull with its horns and hooves.
32 The humble will see their God at work and be glad.
    Let all who seek God’s help be encouraged.
33 For the Lord hears the cries of the needy;
    he does not despise his imprisoned people.

34 Praise him, O heaven and earth,
    the seas and all that move in them.
35 For God will save Jerusalem[d]
    and rebuild the towns of Judah.
His people will live there
    and settle in their own land.
36 The descendants of those who obey him will inherit the land,
    and those who love him will live there in safety.

Notas al pie

  1. 69:21 Or gall.
  2. 69:22 Greek version reads Let their bountiful table set before them become a snare, / a trap that makes them think all is well. / Let their blessings cause them to stumble, / and let them get what they deserve. Compare Rom 11:9.
  3. 69:23 Greek version reads and let their backs be bent forever. Compare Rom 11:10.
  4. 69:35 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 69

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Potsata mayimbidwe a “Akakombo.”

1Pulumutseni Inu Mulungu,
    pakuti madzi afika mʼkhosi
Ine ndikumira mʼthope lozama
    mʼmene mulibe popondapo.
Ndalowa mʼmadzi ozama;
    mafunde andimiza.
Ndafowoka ndikupempha chithandizo;
    kummero kwanga kwawuma gwaa,
mʼmaso mwanga mwada
    kuyembekezera Mulungu wanga.
Iwo amene amadana nane popanda chifukwa
    ndi ochuluka kuposa tsitsi la kumutu kwanga;
ambiri ndi adani anga popanda chifukwa,
    iwo amene akufunafuna kundiwononga.
Ndikukakamizidwa kubwezera
    zomwe sindinabe.

Mukudziwa uchitsiru wanga, Inu Mulungu,
    kulakwa kwanga sikuli kobisika kwa Inu.

Iwo amene amadalira Inu
    asanyozedwe chifukwa cha ine,
    Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
Iwo amene amafunafuna Inu
    asachititsidwe manyazi chifukwa cha ine,
    Inu Mulungu wa Israeli.
Pakuti ndimapirira kunyozedwa chifukwa cha Inu,
    ndipo manyazi amaphimba nkhope yanga.
Ndine mlendo kwa abale anga,
    munthu wakudza kwa ana aamuna a amayi anga;
pakuti changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa
    ndipo chipongwe cha iwo amene amanyoza Inu chandigwera.
10 Pamene ndikulira ndi kusala kudya,
    ndiyenera kupirira kunyozedwa;
11 pomwe ndavala chiguduli,
    anthu amandiseweretsa.
12 Iwo amene amakhala pa chipata amandinena,
    ndipo ine ndine nyimbo ya zidakwa.

13 Koma ndikupempha kwa Inu Ambuye,
    pa nthawi yanu yondikomera mtima;
mwa chikondi chanu chachikulu
    Inu Mulungu, mundiyankhe pondipulumutsa.
14 Mundilanditse kuchoka mʼmatope,
    musalole kuti ndimire,
pulumutseni ine kwa iwo
    amene amadana nane, kuchoka mʼmadzi ozama.
15 Musalole kuti chigumula chindimeze,
    kuya kusandimeze
    ndipo dzenje lisatseke pakamwa pake kundimiza.
16 Ndiyankheni Inu Yehova mwa ubwino wanu wa chikondi chanu;
    mwa chifundo chanu chachikulu tembenukirani kwa ine.
17 Musabisire nkhope yanu mtumiki wanu,
    ndiyankheni msanga, pakuti ndili pa mavuto.
18 Bwerani pafupi ndi kundilanditsa;
    ndiwomboleni chifukwa cha adani anga.

19 Inu mukudziwa momwe ndanyozedwera,
    kunyozedwa ndi kuchititsidwa manyazi; adani anga onse ali pamaso panu.
20 Mnyozo waswa mtima wanga
    ndipo wandisiya wopanda thandizo lililonse;
ndinafunafuna ena woti andichitire chisoni,
    koma panalibe ndi mmodzi yemwe woti anditonthoze, sindinapeze ndi mmodzi yemwe.
21 Iwo anayika ndulu mʼchakudya changa
    ndi kundipatsa vinyo wosasa chifukwa cha ludzu.

22 Chakudya chomwe chayikidwa patsogolo pawo chikhale msampha;
    chikhale chobwezera chilango ndiponso khwekhwe.
23 Maso awo adetsedwe kotero kuti asaonenso
    ndipo misana yawo ipindike mpaka kalekale.
24 Khuthulirani ukali wanu pa iwo;
    mkwiyo wanu woyaka moto uwathe mphamvu.
25 Malo awo akhale wopanda anthu
    pasapezeke ndi mmodzi yemwe wokhala mʼmatenti awo.
26 Pakuti iwo amazunza amene inu munamuvulaza
    ndi kuyankhula zowawa kwa amene munawapweteka.
27 Awonjezereni kulakwa pa kulakwa kwawo,
    musalole kuti akhale ndi gawo pa chipulumutso chanu.
28 Iwo afufutidwe mʼbuku la amoyo
    ndipo asalembedwe pamodzi ndi olungama.

29 Ndikumva zowawa ndi kuzunzika;
    lolani chipulumutso chanu, Inu Mulungu, chinditeteze.

30 Ine ndidzatamanda dzina la Mulungu mʼnyimbo,
    ndidzalemekeza Iye ndi chiyamiko.
31 Izi zidzakondweretsa Yehova kupambana ngʼombe,
    kupambananso ngʼombe yayimuna, pamodzi ndi nyanga ndi ziboda zake.
32 Wosauka adzaona ndipo adzasangalala,
    Inu amene mumafunafuna Mulungu, mitima yanu ikhale ndi moyo!
33 Yehova amamvera anthu osowa
    ndipo sanyoza anthu ake omangidwa.

34 Kumwamba ndi dziko lapansi zitamanda Iye,
    nyanja ndi zonse zomwe zimayenda mʼmenemo,
35 pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni
    ndi kumanganso mizinda ya Yuda,
anthu adzakhala kumeneko ndipo dzikolo lidzakhala lawo;
36     ana atumiki ake adzalitenga kukhala cholowa chawo,
    ndipo iwo amene amakonda dzina lake adzakhala kumeneko.