New Living Translation

Psalm 66

Psalm 66

For the choir director: A song. A psalm.

Shout joyful praises to God, all the earth!
    Sing about the glory of his name!
    Tell the world how glorious he is.
Say to God, “How awesome are your deeds!
    Your enemies cringe before your mighty power.
Everything on earth will worship you;
    they will sing your praises,
    shouting your name in glorious songs.” Interlude

Come and see what our God has done,
    what awesome miracles he performs for people!
He made a dry path through the Red Sea,[a]
    and his people went across on foot.
    There we rejoiced in him.
For by his great power he rules forever.
    He watches every movement of the nations;
    let no rebel rise in defiance. Interlude

Let the whole world bless our God
    and loudly sing his praises.
Our lives are in his hands,
    and he keeps our feet from stumbling.
10 You have tested us, O God;
    you have purified us like silver.
11 You captured us in your net
    and laid the burden of slavery on our backs.
12 Then you put a leader over us.[b]
    We went through fire and flood,
    but you brought us to a place of great abundance.

13 Now I come to your Temple with burnt offerings
    to fulfill the vows I made to you—
14 yes, the sacred vows that I made
    when I was in deep trouble.
15 That is why I am sacrificing burnt offerings to you—
    the best of my rams as a pleasing aroma,
    and a sacrifice of bulls and male goats. Interlude

16 Come and listen, all you who fear God,
    and I will tell you what he did for me.
17 For I cried out to him for help,
    praising him as I spoke.
18 If I had not confessed the sin in my heart,
    the Lord would not have listened.
19 But God did listen!
    He paid attention to my prayer.
20 Praise God, who did not ignore my prayer
    or withdraw his unfailing love from me.

Notas al pie

  1. 66:6 Hebrew the sea.
  2. 66:12 Or You made people ride over our heads.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 66

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo.

1Fuwulani kwa Mulungu ndi chimwemwe, dziko lonse lapansi!
    Imbani ulemerero wa dzina lake;
    kumutamanda kwake kukhale kwaulemerero.
Nenani kwa Mulungu, “Ntchito zanu ndi zoopsa ndithu!
    Mphamvu yanu ndi yayikulu kwambiri
    kotero kuti adani anu amawerama pamaso panu.
Dziko lonse lapansi limaweramira inu;
    limayimba matamando kwa Inu;
    limayimba matamando pa dzina lanu.”
            Sela.

Bwerani mudzaone zimene Mulungu wachita,
    ntchito zanu ndi zoopsa ndithu pakati pa anthu.
Iye anasandutsa nyanja kukhala malo owuma,
    iwo anawoloka pa madzi ndi mapazi.
    Bwerani, tiyeni tikondwere mwa Iye.
Iye amalamulira ndi mphamvu zake mpaka muyaya,
    maso ake amayangʼanira anthu a mitundu ina.
    Anthu owukira asadzitukumule.

Tamandani Mulungu wathu, inu mitundu ya anthu,
    mulole kuti mawu a matamando ake amveke;
Iye watchinjiriza miyoyo yathu
    ndi kusunga mapazi athu kuti angaterereke.
10 Pakuti Inu Mulungu munatiyesa;
    munatiyenga ngati siliva.
11 Inu mwatilowetsa mʼndende
    ndi kutisenzetsa zolemera pa misana yathu.
12 Inu munalola kuti anthu akwere pa mitu yathu;
    ife tinadutsa mʼmoto ndi mʼmadzi,
    koma Inu munatibweretsa ku malo a zinthu zochuluka.

13 Ine ndidzabwera ku Nyumba yanu ndi nsembe zopsereza
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga.
14 Malumbiro amene milomo yanga inalonjeza
    ndi pakamwa panga panayankhula pamene ndinali pa mavuto.
15 Ndidzapereka nsembe nyama zonenepa kwa Inu
    ndi chopereka cha nkhosa zazimuna;
    ndidzapereka ngʼombe zamphongo ndi mbuzi.
            Sela

16 Bwerani ndipo mudzamve inu nonse amene mumaopa Mulungu.
    Ndidzakuwuzani zimene Iyeyo wandichitira.
17 Ndinafuwula kwa Iye ndi pakamwa panga,
    matamando ake anali pa lilime panga.
18 Ndikanasekerera tchimo mu mtima mwanga
    Ambuye sakanamvera;
19 koma ndithu Mulungu wamvetsera
    ndipo watchera khutu ku mawu a kupempha kwanga.
20 Matamando akhale kwa Mulungu
    amene sanakane pemphero langa
    kapena kuletsa chikondi chake pa ine!