New Living Translation

Psalm 63

Psalm 63

A psalm of David, regarding a time when David was in the wilderness of Judah.

O God, you are my God;
    I earnestly search for you.
My soul thirsts for you;
    my whole body longs for you
in this parched and weary land
    where there is no water.
I have seen you in your sanctuary
    and gazed upon your power and glory.
Your unfailing love is better than life itself;
    how I praise you!
I will praise you as long as I live,
    lifting up my hands to you in prayer.
You satisfy me more than the richest feast.
    I will praise you with songs of joy.

I lie awake thinking of you,
    meditating on you through the night.
Because you are my helper,
    I sing for joy in the shadow of your wings.
I cling to you;
    your strong right hand holds me securely.

But those plotting to destroy me will come to ruin.
    They will go down into the depths of the earth.
10 They will die by the sword
    and become the food of jackals.
11 But the king will rejoice in God.
    All who swear to tell the truth will praise him,
    while liars will be silenced.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 63

Salimo la Davide. Pamene anali mʼchipululu cha Yuda.

1Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga,
    moona mtima ine ndimakufunafunani;
moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu,
    thupi langa likulakalaka inu,
mʼdziko lowuma ndi lotopetsa
    kumene kulibe madzi.

Inu ndinakuonani ku malo anu opatulika
    ndipo ndinapenya mphamvu zanu ndi ulemerero wanu.
Chifukwa chikondi chanu
    ndi choposa moyo, milomo yanga idzakulemekezani.
Ndidzakutamandani masiku onse a moyo wanga,
    ndipo mʼdzina lanu ndidzakweza manja anga.
Mudzakhutitsa moyo wanga ndi zonona.
    Ine ndidzakutamandani ndi mawu anthetemya.

Pa bedi panga ndimakumbukira inu;
    ndimaganiza za Inu nthawi yonse ya usiku.
Chifukwa ndinu thandizo langa,
    ine ndimayimba mu mthunzi wa mapiko anu.
Moyo wanga umakangamira Inu;
    dzanja lanu lamanja limandigwiriziza.

Iwo amene akufunafuna moyo wanga adzawonongedwa;
    adzatsikira kunsi kozama kwa dziko lapansi.
10 Iwo adzaperekedwa ku lupanga
    ndi kukhala chakudya cha ankhandwe.

11 Koma mfumu idzakondwera mwa Mulungu;
    onse amene amalumbira mʼdzina la Mulungu adzalemekeza Mulunguyo,
    koma pakamwa pa anthu onama padzatsekedwa.