New Living Translation

Psalm 54

Psalm 54

For the choir director: A psalm[a] of David, regarding the time the Ziphites came and said to Saul, “We know where David is hiding.” To be accompanied by stringed instruments.

Come with great power, O God, and rescue me!
    Defend me with your might.
Listen to my prayer, O God.
    Pay attention to my plea.
For strangers are attacking me;
    violent people are trying to kill me.
    They care nothing for God. Interlude

But God is my helper.
    The Lord keeps me alive!
May the evil plans of my enemies be turned against them.
    Do as you promised and put an end to them.

I will sacrifice a voluntary offering to you;
    I will praise your name, O Lord,
    for it is good.
For you have rescued me from my troubles
    and helped me to triumph over my enemies.

Notas al pie

  1. 54:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 54

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Ndakatulo ya Davide. Pamene anthu a ku Zifi anapita kwa Sauli ndipo anati, “Kodi Davide sakubisala pakati pathu.”

1Pulumutseni Inu Mulungu, mwa dzina lanu;
    onetsani kuti ndine wosalakwa mwamphamvu yanu.
Imvani pemphero langa, Inu Mulungu
    mvetserani mawu a pakamwa panga.

Alendo akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufunafuna moyo wanga,
    anthu amene salabadira za Mulungu.

Zoonadi Mulungu ndi thandizo langa;
    Ambuye ndiye amene amandichirikiza ine.

Lolani kuti choyipa chifike pa iwo amene amandichita chipongwe;
    mwa kukhulupirika kwanu awonongeni.

Ine ndidzapereka nsembe yaufulu kwa Inu;
    ndidzatamanda dzina lanu, Inu Yehova,
    pakuti ndi labwino.
Pakuti Iyeyo wandipulumutsa ku masautso anga onse,
    ndipo maso anga apenya kupambana kwa pa adani anga.