New Living Translation

Psalm 52

Psalm 52

For the choir director: A psalm[a] of David, regarding the time Doeg the Edomite said to Saul, “David has gone to see Ahimelech.”

Why do you boast about your crimes, great warrior?
    Don’t you realize God’s justice continues forever?
All day long you plot destruction.
    Your tongue cuts like a sharp razor;
    you’re an expert at telling lies.
You love evil more than good
    and lies more than truth. Interlude

You love to destroy others with your words,
    you liar!
But God will strike you down once and for all.
    He will pull you from your home
    and uproot you from the land of the living. Interlude

The righteous will see it and be amazed.
    They will laugh and say,
“Look what happens to mighty warriors
    who do not trust in God.
They trust their wealth instead
    and grow more and more bold in their wickedness.”

But I am like an olive tree, thriving in the house of God.
    I will always trust in God’s unfailing love.
I will praise you forever, O God,
    for what you have done.
I will trust in your good name
    in the presence of your faithful people.

Notas al pie

  1. 52:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.