New Living Translation

Psalm 5

Psalm 5

For the choir director: A psalm of David, to be accompanied by the flute.

O Lord, hear me as I pray;
    pay attention to my groaning.
Listen to my cry for help, my King and my God,
    for I pray to no one but you.
Listen to my voice in the morning, Lord.
    Each morning I bring my requests to you and wait expectantly.

O God, you take no pleasure in wickedness;
    you cannot tolerate the sins of the wicked.
Therefore, the proud may not stand in your presence,
    for you hate all who do evil.
You will destroy those who tell lies.
    The Lord detests murderers and deceivers.

Because of your unfailing love, I can enter your house;
    I will worship at your Temple with deepest awe.
Lead me in the right path, O Lord,
    or my enemies will conquer me.
Make your way plain for me to follow.

My enemies cannot speak a truthful word.
    Their deepest desire is to destroy others.
Their talk is foul, like the stench from an open grave.
    Their tongues are filled with flattery.[a]
10 O God, declare them guilty.
    Let them be caught in their own traps.
Drive them away because of their many sins,
    for they have rebelled against you.

11 But let all who take refuge in you rejoice;
    let them sing joyful praises forever.
Spread your protection over them,
    that all who love your name may be filled with joy.
12 For you bless the godly, O Lord;
    you surround them with your shield of love.

Notas al pie

  1. 5:9 Greek version reads with lies. Compare Rom 3:13.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 5

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe zoyimbira za zitoliro. Salimo la Davide.

1Tcherani khutu ku mawu anga, Inu Yehova,
    ganizirani za kusisima kwanga
Mverani kulira kwanga kofuna thandizo,
    Mfumu yanga ndi Mulungu wanga,
    pakuti kwa Inu, ine ndikupemphera.
Mmawa, Yehova mumamva mawu anga;
    Mmawa ndimayala zopempha zanga pamaso panu
    ndi kudikira mwachiyembekezo.

Inu si Mulungu amene mumasangalala ndi zoyipa;
    choyipa sichikhala pamaso panu.
Onyada sangathe kuyima pamaso panu;
    Inu mumadana ndi onse ochita zoyipa.
Mumawononga iwo amene amanena mabodza;
    anthu akupha ndi achinyengo,
    Yehova amanyansidwa nawo.

Koma Ine, mwa chifundo chanu chachikulu,
    ndidzalowa mʼNyumba yanu;
mwa ulemu ndidzaweramira pansi
    kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera.
Tsogolereni Inu Yehova, mwa chilungamo chanu
    chifukwa cha adani anga ndipo
    wongolani njira yanu pamaso panga.

Palibe mawu ochokera mʼkamwa mwawo amene angadalirike;
    mtima wawo wadzaza ndi chiwonongeko.
Kummero kwawo kuli ngati manda apululu;
    ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo.
10 Lengezani kuti ndi olakwa, Inu Mulungu!
    Zochita zawo zoyipa zikhale kugwa kwawo.
Achotseni pamaso panu chifukwa cha machimo awo ambiri,
    pakuti awukira Inu.

11 Koma lolani kuti onse amene apeza chitetezo mwa Inu akondwere;
    lolani kuti aziyimba nthawi zonse chifukwa cha chimwemwe.
Aphimbeni ndi chitetezo chanu,
    iwo amene amakonda dzina lanu akondwere mwa Inu.
12 Ndithu, Inu Yehova, mumadalitsa olungama;
    mumawazungulira ndi kukoma mtima kwanu ngati chishango.