New Living Translation

Psalm 48

Psalm 48

A song. A psalm of the descendants of Korah.

How great is the Lord,
    how deserving of praise,
in the city of our God,
    which sits on his holy mountain!
It is high and magnificent;
    the whole earth rejoices to see it!
Mount Zion, the holy mountain,[a]
    is the city of the great King!
God himself is in Jerusalem’s towers,
    revealing himself as its defender.

The kings of the earth joined forces
    and advanced against the city.
But when they saw it, they were stunned;
    they were terrified and ran away.
They were gripped with terror
    and writhed in pain like a woman in labor.
You destroyed them like the mighty ships of Tarshish
    shattered by a powerful east wind.

We had heard of the city’s glory,
    but now we have seen it ourselves—
    the city of the Lord of Heaven’s Armies.
It is the city of our God;
    he will make it safe forever. Interlude

O God, we meditate on your unfailing love
    as we worship in your Temple.
10 As your name deserves, O God,
    you will be praised to the ends of the earth.
    Your strong right hand is filled with victory.
11 Let the people on Mount Zion rejoice.
    Let all the towns of Judah be glad
    because of your justice.

12 Go, inspect the city of Jerusalem.[b]
    Walk around and count the many towers.
13 Take note of the fortified walls,
    and tour all the citadels,
that you may describe them
    to future generations.
14 For that is what God is like.
    He is our God forever and ever,
    and he will guide us until we die.

Notas al pie

  1. 48:2 Or Mount Zion, in the far north; Hebrew reads Mount Zion, the heights of Zaphon.
  2. 48:12 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.