New Living Translation

Psalm 44

Psalm 44

For the choir director: A psalm[a] of the descendants of Korah.

O God, we have heard it with our own ears—
    our ancestors have told us
of all you did in their day,
    in days long ago:
You drove out the pagan nations by your power
    and gave all the land to our ancestors.
You crushed their enemies
    and set our ancestors free.
They did not conquer the land with their swords;
    it was not their own strong arm that gave them victory.
It was your right hand and strong arm
    and the blinding light from your face that helped them,
    for you loved them.

You are my King and my God.
    You command victories for Israel.[b]
Only by your power can we push back our enemies;
    only in your name can we trample our foes.
I do not trust in my bow;
    I do not count on my sword to save me.
You are the one who gives us victory over our enemies;
    you disgrace those who hate us.
O God, we give glory to you all day long
    and constantly praise your name. Interlude

But now you have tossed us aside in dishonor.
    You no longer lead our armies to battle.
10 You make us retreat from our enemies
    and allow those who hate us to plunder our land.
11 You have butchered us like sheep
    and scattered us among the nations.
12 You sold your precious people for a pittance,
    making nothing on the sale.
13 You let our neighbors mock us.
    We are an object of scorn and derision to those around us.
14 You have made us the butt of their jokes;
    they shake their heads at us in scorn.
15 We can’t escape the constant humiliation;
    shame is written across our faces.
16 All we hear are the taunts of our mockers.
    All we see are our vengeful enemies.

17 All this has happened though we have not forgotten you.
    We have not violated your covenant.
18 Our hearts have not deserted you.
    We have not strayed from your path.
19 Yet you have crushed us in the jackal’s desert home.
    You have covered us with darkness and death.
20 If we had forgotten the name of our God
    or spread our hands in prayer to foreign gods,
21 God would surely have known it,
    for he knows the secrets of every heart.
22 But for your sake we are killed every day;
    we are being slaughtered like sheep.

23 Wake up, O Lord! Why do you sleep?
    Get up! Do not reject us forever.
24 Why do you look the other way?
    Why do you ignore our suffering and oppression?
25 We collapse in the dust,
    lying face down in the dirt.
26 Rise up! Help us!
    Ransom us because of your unfailing love.

Notas al pie

  1. 44:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 44:4 Hebrew for Jacob. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 44

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora.

1Ife tamva ndi makutu athu, Inu Mulungu;
    makolo athu atiwuza
zimene munachita mʼmasiku awo,
    masiku akalekalewo.
Ndi dzanja lanu munathamangitsa mitundu ya anthu ena
    ndi kudzala makolo athu;
Inu munakantha mitundu ya anthu,
    koma makolo athuwo Inu munawapatsa ufulu.
Sanalande dziko ndi lupanga lawo,
    si mkono wawo umene unawabweretsera chigonjetso,
koma ndi dzanja lanu lamanja, mkono wanu ndi kuwala kwa nkhope yanu,
    pakuti munawakonda.

Inu ndinu Mfumu yanga ndi Mulungu wanga
    amene mumalamulira chigonjetso cha Yakobo.
Kudzera kwa inu ife timabweza adani athu;
    kudzera mʼdzina lanu timapondereza otiwukirawo.
Sindidalira uta wanga,
    lupanga langa silindibweretsera chigonjetso;
koma Inu mumatigonjetsera adani athu,
    mumachititsa manyazi amene amadana nafe.
Timanyadira mwa Mulungu wathu tsiku lonse,
    ndipo tidzatamanda dzina lanu kwamuyaya.

Koma tsopano mwatikana ndi kutichepetsa;
    Inu simupitanso ndi ankhondo athu.
10 Munachititsa ife kubwerera mʼmbuyo pamaso pa mdani
    ndipo amene amadana nafe atilanda katundu.
11 Inu munatipereka kuti tiwonongedwe monga nkhosa
    ndipo mwatibalalitsa pakati pa anthu a mitundu ina.
12 Inu munagulitsa anthu anu pa mtengo wotsika,
    osapindulapo kanthu pa malondawo.

13 Mwachititsa kuti tikhale chochititsa manyazi kwa anthu a mitundu ina,
    chonyozeka ndi chothetsa nzeru kwa iwo amene atizungulira.
14 Mwachititsa kuti tikhale onyozeka pakati pa anthu a mitundu ina;
    anthu amapukusa mitu yawo akationa.
15 Manyazi anga ali pamaso panga tsiku lonse
    ndipo nkhope yanga yaphimbidwa ndi manyazi
16 chifukwa cha mawu otonza a iwo amene amandinyoza ndi kundichita chipongwe,
    chifukwa cha mdani amene watsimikiza kubwezera.

17 Zonsezi zinatichitikira
    ngakhale kuti ifeyo sitinayiwale Inu
    kapena kuonetsa kusakhulupirika pa pangano lanu.
18 Mitima yathu sinabwerere mʼmbuyo;
    mapazi athu sanatayike pa njira yanu.
19 Koma Inu mwatiphwanya ndi kuchititsa kuti tikhale ozunzidwa ndi ankhandwe
    ndipo mwatiphimba ndi mdima waukulu.

20 Tikanayiwala dzina la Mulungu wathu
    kapena kutambasulira manja athu kwa mulungu wachilendo,
21 kodi Mulungu wathu sakanazidziwa zimenezi,
    pakuti Iye amadziwa zinsinsi zamumtima?
22 Komabe chifukwa cha Inu timakumana ndi imfa tsiku lonse,
    tili ngati nkhosa zoyenera kuti ziphedwe.

23 Dzukani Ambuye! Nʼchifukwa chiyani mukugona!
    Dziwutseni nokha! Musatikane kwamuyaya.
24 Nʼchifukwa chiyani mukubisa nkhope yanu,
    ndi kuyiwala mavuto athu ndi kuponderezedwa kwathu?

25 Tatsitsidwa pansi mpaka pa fumbi;
    matupi athu amatirira pa dothi.
26 Imirirani ndi kutithandiza,
    tiwomboleni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.