New Living Translation

Psalm 43

Psalm 43

Declare me innocent, O God!
    Defend me against these ungodly people.
    Rescue me from these unjust liars.
For you are God, my only safe haven.
    Why have you tossed me aside?
Why must I wander around in grief,
    oppressed by my enemies?
Send out your light and your truth;
    let them guide me.
Let them lead me to your holy mountain,
    to the place where you live.
There I will go to the altar of God,
    to God—the source of all my joy.
I will praise you with my harp,
    O God, my God!

Why am I discouraged?
    Why is my heart so sad?
I will put my hope in God!
    I will praise him again—
    my Savior and my God!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 43

1Onetsani kusalakwa kwanga Inu Mulungu;
    ndipo mundinenere mlandu wanga kutsutsana ndi mtundu wosapembedza;
    mundilanditse mʼmanja mwa achinyengo ndi anthu oyipa.
Pajatu Inu Mulungu ndinu mphamvu zanga.
    Nʼchifukwa chiyani mwandikana ine?
Nʼchifukwa chiyani ndiyenera kuyenda ndikulira,
    woponderezedwa ndi mdani?
Tumizani kuwunika kwanu ndi choonadi chanu
    kuti zinditsogolere;
mulole kuti zindifikitse ku phiri lanu loyera,
    kumalo kumene inu mumakhala.
Ndipo ndidzapita ku guwa lansembe la Mulungu,
    kwa Mulungu, chimwemwe changa ndi chikondwerero changa.
Ndidzakutamandani ndi zeze,
    Inu Mulungu wanga.

Nʼchifukwa chiyani uli ndi chisoni iwe moyo wanga?
    Nʼchifukwa chiyani wakhumudwa iwe mʼkati mwanga?
Khulupirira Mulungu,
    pakuti ndidzamutamandabe Iye,
    Mpulumutsi wanga ndi Mulungu wanga.