New Living Translation

Psalm 41

Psalm 41

For the choir director: A psalm of David.

Oh, the joys of those who are kind to the poor!
    The Lord rescues them when they are in trouble.
The Lord protects them
    and keeps them alive.
He gives them prosperity in the land
    and rescues them from their enemies.
The Lord nurses them when they are sick
    and restores them to health.

“O Lord,” I prayed, “have mercy on me.
    Heal me, for I have sinned against you.”
But my enemies say nothing but evil about me.
    “How soon will he die and be forgotten?” they ask.
They visit me as if they were my friends,
    but all the while they gather gossip,
    and when they leave, they spread it everywhere.
All who hate me whisper about me,
    imagining the worst.
“He has some fatal disease,” they say.
    “He will never get out of that bed!”
Even my best friend, the one I trusted completely,
    the one who shared my food, has turned against me.

10 Lord, have mercy on me.
    Make me well again, so I can pay them back!
11 I know you are pleased with me,
    for you have not let my enemies triumph over me.
12 You have preserved my life because I am innocent;
    you have brought me into your presence forever.

13 Praise the Lord, the God of Israel,
    who lives from everlasting to everlasting.
Amen and amen!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 41

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Wodala ndi munthu amene amaganizira anthu osauka;
    Yehova amamuwombola pa nthawi yamsautso.
Yehova adzamuteteza ndi kusunga moyo wake;
    Yehova adzamudalitsa iye mʼdziko
    ndipo sadzamupereka ku zofuna za adani ake.
Yehova adzamuthandiza pamene akudwala
    ndipo adzamuchiritsa pa bedi lake la matenda.

Ndinati, “Inu Yehova, mundichitire chifundo;
    chiritseni pakuti ndakuchimwirani.”
Adani anga mwankhwidzi amanena za ine kuti,
    “Kodi munthu ameneyu adzafa liti kuti ayiwalike?”
Pamene wina abwera kudzandiona,
    amayankhula mwachinyengo, pomwe mtima wake ukusonkhanitsa zachipongwe;
    kenaka iye amatuluka ndi kukalengeza kunja.

Adani anga onse amanongʼonezana pamodzi kulimbana nane,
    iwo amalingalira zoyipa kwambiri za ine, ponena kuti,
“Matenda owopsa amugwira;
    sadzaukapo pamalo pamene wagona.”
Ngakhale bwenzi langa la pamtima amene ndinamudalira,
    iye amene amadya pamodzi ndi ine
    watukula chidendene chake kulimbana nane.

10 Koma Yehova mundichititre chifundo,
    dzutseni kuti ndiwabwezere.
11 Ine ndikudziwa kuti mukukondwera nane,
    pakuti mdani wanga sandigonjetsa.
12 Mu ungwiro wanga Inu mumandisunga
    ndi kundiyimika pamaso panu kwamuyaya.

13 Atamandike Yehova Mulungu wa Israeli
    kuchokera muyaya mpaka muyaya.
            Ameni ndi Ameni.