New Living Translation

Psalm 4

Psalm 4

For the choir director: A psalm of David, to be accompanied by stringed instruments.

Answer me when I call to you,
    O God who declares me innocent.
Free me from my troubles.
    Have mercy on me and hear my prayer.

How long will you people ruin my reputation?
    How long will you make groundless accusations?
    How long will you continue your lies? Interlude
You can be sure of this:
    The Lord set apart the godly for himself.
    The Lord will answer when I call to him.

Don’t sin by letting anger control you.
    Think about it overnight and remain silent. Interlude
Offer sacrifices in the right spirit,
    and trust the Lord.

Many people say, “Who will show us better times?”
    Let your face smile on us, Lord.
You have given me greater joy
    than those who have abundant harvests of grain and new wine.
In peace I will lie down and sleep,
    for you alone, O Lord, will keep me safe.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 4

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe wa zida za zingwe. Salimo la Davide.

1Ndiyankheni pamene ndiyitana Inu,
    Inu Mulungu wa chilungamo changa.
Pumulitseni ku zowawa zanga;
    chitireni chifundo ndi kumva pemphero langa.

Anthu inu, mpaka liti mudzakhala mukusandutsa ulemerero wanga kukhala manyazi?
    Mpaka liti mudzakonda zachabe ndi kufuna milungu yabodza?
            Sela.
Dziwani kuti Yehova wadziyikira padera anthu okhulupirika;
    Yehova adzamva pamene ndidzamuyitana.

Kwiyani koma musachimwe;
    pamene muli pa mabedi anu,
    santhulani mitima yanu ndi kukhala chete.
            Sela
Perekani nsembe zolungama
    ndipo dalirani Yehova.

Ambiri akufunsa kuti, “Ndani angationetse chabwino chilichonse?”
    Kuwunika kwa nkhope yanu kutiwalire, Inu Yehova.
Inu mwadzaza mtima wanga ndi chimwemwe chachikulu
    kuposa kuchuluka kwa tirigu wawo ndi vinyo watsopano.
Ine ndidzagona ndi kupeza tulo mwamtendere,
    pakuti Inu nokha, Inu Yehova,
    mumandisamalira bwino.