New Living Translation

Psalm 39

Psalm 39

For Jeduthun, the choir director: A psalm of David.

I said to myself, “I will watch what I do
    and not sin in what I say.
I will hold my tongue
    when the ungodly are around me.”
But as I stood there in silence—
    not even speaking of good things—
    the turmoil within me grew worse.
The more I thought about it,
    the hotter I got,
    igniting a fire of words:
Lord, remind me how brief my time on earth will be.
    Remind me that my days are numbered—
    how fleeting my life is.
You have made my life no longer than the width of my hand.
    My entire lifetime is just a moment to you;
    at best, each of us is but a breath.” Interlude

We are merely moving shadows,
    and all our busy rushing ends in nothing.
We heap up wealth,
    not knowing who will spend it.
And so, Lord, where do I put my hope?
    My only hope is in you.
Rescue me from my rebellion.
    Do not let fools mock me.
I am silent before you; I won’t say a word,
    for my punishment is from you.
10 But please stop striking me!
    I am exhausted by the blows from your hand.
11 When you discipline us for our sins,
    you consume like a moth what is precious to us.
    Each of us is but a breath. Interlude

12 Hear my prayer, O Lord!
    Listen to my cries for help!
    Don’t ignore my tears.
For I am your guest—
    a traveler passing through,
    as my ancestors were before me.
13 Leave me alone so I can smile again
    before I am gone and exist no more.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 39

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Kwa Yedutuni. Salimo la Davide.

1Ndinati, “Ndidzasamalira njira zanga
    ndipo ndidzasunga lilime langa kuti ndisachimwe;
ndidzatseka pakamwa panga ndi chitsekerero
    nthawi yonse imene woyipa ali pamaso panga.”
Koma pamene ndinali chete
    osanena ngakhale kanthu kalikonse kabwino
    mavuto anga anachulukirabe.
Mtima wanga unatentha mʼkati mwanga,
    ndipo pamene ndinkalingalira, moto unayaka;
    kenaka ndinayankhula ndi lilime langa:

“Yehova ndionetseni mathero a moyo wanga
    ndi chiwerengero cha masiku anga;
    mundidziwitse kuti moyo wanga ndi wosakhalitsa motani.
Inu mwachititsa kuti masiku anga akhale ochepa kwambiri,
    kutalika kwa zaka zanga ndi kopanda phindu pamaso panu;
    moyo wa munthu aliyense ndi waufupi.
            Sela
Munthu ali ngati chithunzithunzi chake pamene akuyenda uku ndi uku:
    Iye amangovutika koma popanda phindu;
    amadzikundikira chuma, osadziwa kuti chidzakhala chayani.

“Koma tsopano Ambuye kodi ndifunanso chiyani?
    Chiyembekezo changa chili mwa Inu.
Pulumutseni ku zolakwa zanga zonse;
    musandisandutse chonyozeka kwa opusa.
Ine ndinali chete; sindinatsekule pakamwa panga
    pakuti Inu ndinu amene mwachita zimenezi.
10 Chotsani mkwapulo wanu pa ine;
    ndagonjetsedwa ndi nkhonya ya dzanja lanu.
11 Inu mumadzudzula ndi kulanga anthu chifukwa cha tchimo lawo;
    mumawononga chuma chawo monga njenjete;
    munthu aliyense ali ngati mpweya.
            Sela

12 “Imvani pemphero langa Inu Yehova,
    mverani kulira kwanga kopempha thandizo;
    musakhale chete pamene ndikulirira kwa Inu,
popeza ndine mlendo wanu wosakhalitsa;
    monga anachitira makolo anga onse.
13 Musandiyangʼane mwaukali, choncho ndidzatha kusangalala
    ndisanafe ndi kuyiwalika.”