New Living Translation

Psalm 31

Psalm 31

For the choir director: A psalm of David.

O Lord, I have come to you for protection;
    don’t let me be disgraced.
    Save me, for you do what is right.
Turn your ear to listen to me;
    rescue me quickly.
Be my rock of protection,
    a fortress where I will be safe.
You are my rock and my fortress.
    For the honor of your name, lead me out of this danger.
Pull me from the trap my enemies set for me,
    for I find protection in you alone.
I entrust my spirit into your hand.
    Rescue me, Lord, for you are a faithful God.

I hate those who worship worthless idols.
    I trust in the Lord.
I will be glad and rejoice in your unfailing love,
    for you have seen my troubles,
    and you care about the anguish of my soul.
You have not handed me over to my enemies
    but have set me in a safe place.

Have mercy on me, Lord, for I am in distress.
    Tears blur my eyes.
    My body and soul are withering away.
10 I am dying from grief;
    my years are shortened by sadness.
Sin has drained my strength;
    I am wasting away from within.
11 I am scorned by all my enemies
    and despised by my neighbors—
    even my friends are afraid to come near me.
When they see me on the street,
    they run the other way.
12 I am ignored as if I were dead,
    as if I were a broken pot.
13 I have heard the many rumors about me,
    and I am surrounded by terror.
My enemies conspire against me,
    plotting to take my life.

14 But I am trusting you, O Lord,
    saying, “You are my God!”
15 My future is in your hands.
    Rescue me from those who hunt me down relentlessly.
16 Let your favor shine on your servant.
    In your unfailing love, rescue me.
17 Don’t let me be disgraced, O Lord,
    for I call out to you for help.
Let the wicked be disgraced;
    let them lie silent in the grave.[a]
18 Silence their lying lips—
    those proud and arrogant lips that accuse the godly.

19 How great is the goodness
    you have stored up for those who fear you.
You lavish it on those who come to you for protection,
    blessing them before the watching world.
20 You hide them in the shelter of your presence,
    safe from those who conspire against them.
You shelter them in your presence,
    far from accusing tongues.

21 Praise the Lord,
    for he has shown me the wonders of his unfailing love.
    He kept me safe when my city was under attack.
22 In panic I cried out,
    “I am cut off from the Lord!”
But you heard my cry for mercy
    and answered my call for help.

23 Love the Lord, all you godly ones!
    For the Lord protects those who are loyal to him,
    but he harshly punishes the arrogant.
24 So be strong and courageous,
    all you who put your hope in the Lord!

Notas al pie

  1. 31:17 Hebrew in Sheol.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 31

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mwa Inu Yehova, ine ndimathawiramo;
    musalole nʼkomwe kuti ndichititsidwe manyazi;
    mundipulumutse chifukwa cha chilungamo chanu.
Tcherani khutu lanu kwa ine,
    bwerani msanga kudzandilanditsa;
mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    linga lolimba kundipulumutsa ine.
Popeza Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa,
    chifukwa cha dzina lanu tsogolereni ndi kundiwongolera.
Ndimasuleni mu msampha umene anditchera
    pakuti ndinu pothawirapo panga.
Mʼmanja mwanu ndipereka mzimu wanga;
    womboleni Yehova Mulungu wachoonadi.

Koma ine ndimadana nawo amene amamamatira mafano achabechabe;
    ine ndimadalira Yehova.
Ndidzakondwa ndi kusangalala mʼchikondi chanu
    popeza Inu munaona masautso anga
    ndipo mumadziwa kuwawa kwa moyo wanga.
Inu simunandipereke kwa mdani
    koma mwayika mapazi anga pa malo otakasuka.

Mundichitire chifundo Inu Yehova pakuti ndili pa mavuto;
    maso anga akulefuka ndi chisoni,
    mʼmoyo mwanga ndi mʼthupi mwanga momwe mukupweteka.
10 Moyo wanga ukunyeka chifukwa cha kuwawidwa mtima
    ndi zaka zanga chifukwa cha kubuwula;
mphamvu zanga zatha chifuwa cha masautso,
    ndipo mafupa anga akulefuka.
11 Chifukwa cha adani anga onse,
    ndine wonyozeka kwambiri ndi anansi anga;
ndine chochititsa manyazi kwa abwenzi anga.
    Iwo amene amandiona mu msewu amandithawa.
12 Ine ndinayiwalika kwa iwo ngati kuti ndinamwalira;
    ndakhala ngati mʼphika wosweka.
13 Pakuti ine ndamva zonena zoyipa za anthu ambiri;
    zoopsa zandizungulira mbali zonse;
iwo akukonza chiwembu kuti alimbane nane,
    kuti atenge moyo wanga.

14 Koma ndikudalira Inu Yehova;
    ndikunena kuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
15 Masiku anga ali mʼmanja mwanu;
    ndipulumutseni kwa adani anga
    ndi kwa iwo amene akundithamangitsa.
16 Walitsani nkhope yanu pa mtumiki wanu;
    pulumutseni mwa chikondi chanu chosatha.
17 Yehova musalole kuti ndichite manyazi,
    pakuti ndalirira kwa Inu;
koma oyipa achititsidwe manyazi
    ndipo agone chete mʼmanda.
18 Milomo yawo yabodzayo ikhale chete,
    pakuti chifukwa cha kunyada
    ayankhula modzikuza kutsutsana ndi wolungama.

19 Ndi waukulu ubwino wanu
    umene mwawasungira amene amakuopani,
umene mumapereka anthu akuona
    kwa iwo amene amathawira kwa Inu.
20 Mu mthunzi wa pamalo popezeka panu muwabisa,
    kuwateteza ku ziwembu za anthu;
mʼmalo anu okhalamo mumawateteza
    kwa anthu owatsutsa.

21 Matamando akhale kwa Yehova,
    pakuti anaonetsa chikondi chake chodabwitsa kwa ine
    pamene ndinali mu mzinda wozingidwa.
22 Ndili mʼnkhawa zanga ndinati,
    “Ine ndachotsedwa pamaso panu!”
Komabe Inu munamva kupempha chifundo kwanga
    pamene ndinapempha thandizo kwa Inu.

23 Kondani Yehova oyera mtima ake onse!
    Yehova amasunga wokhulupirika
    koma amalanga kwathunthu anthu odzikuza.
24 Khalani ndi nyonga ndipo limbani mtima,
    inu nonse amene mumayembekezera Yehova.