New Living Translation

Psalm 27

Psalm 27

A psalm of David.

The Lord is my light and my salvation—
    so why should I be afraid?
The Lord is my fortress, protecting me from danger,
    so why should I tremble?
When evil people come to devour me,
    when my enemies and foes attack me,
    they will stumble and fall.
Though a mighty army surrounds me,
    my heart will not be afraid.
Even if I am attacked,
    I will remain confident.

The one thing I ask of the Lord
    the thing I seek most—
is to live in the house of the Lord all the days of my life,
    delighting in the Lord’s perfections
    and meditating in his Temple.
For he will conceal me there when troubles come;
    he will hide me in his sanctuary.
    He will place me out of reach on a high rock.
Then I will hold my head high
    above my enemies who surround me.
At his sanctuary I will offer sacrifices with shouts of joy,
    singing and praising the Lord with music.

Hear me as I pray, O Lord.
    Be merciful and answer me!
My heart has heard you say, “Come and talk with me.”
    And my heart responds, “Lord, I am coming.”
Do not turn your back on me.
    Do not reject your servant in anger.
    You have always been my helper.
Don’t leave me now; don’t abandon me,
    O God of my salvation!
10 Even if my father and mother abandon me,
    the Lord will hold me close.

11 Teach me how to live, O Lord.
    Lead me along the right path,
    for my enemies are waiting for me.
12 Do not let me fall into their hands.
    For they accuse me of things I’ve never done;
    with every breath they threaten me with violence.
13 Yet I am confident I will see the Lord’s goodness
    while I am here in the land of the living.

14 Wait patiently for the Lord.
    Be brave and courageous.
    Yes, wait patiently for the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 27

Salimo la Davide.

1Yehova ndiye kuwunika kwanga ndi chipulumutso changa;
    ndidzaopa yani?
Yehova ndi linga la moyo wanga;
    ndidzachita mantha ndi yani?
Pamene anthu oyipa abwera kudzalimbana nane
    kudzadya mnofu wanga,
pamene adani anga ndi achiwembu andithira nkhondo,
    iwo adzapunthwa ndi kugwa.
Ngakhale gulu lankhondo lindizinge,
    mtima wanga sudzaopa.
Ngakhale nkhondo itayambika kulimbana nane,
    ngakhale nthawi imeneyo, ine ndidzalimbika mtima.

Chinthu chimodzi chokha chimene ndipempha kwa Yehova,
    ichi ndi chimene ndidzachifunafuna:
kuti ndikhale mʼNyumba ya Yehova
    masiku onse a moyo wanga,
ndi kuyangʼana kukongola kwa Yehova,
    ndi kumufunafuna Iye mʼNyumba yake.
Pakuti pa tsiku la msautso
    Iye adzanditeteza mʼmalo ake okhalamo;
adzandibisa mʼkati mwa Nyumba yake
    ndi kukhazika ine pamwamba pa thanthwe.
Kotero mutu wanga udzakwezedwa
    kuposa adani anga amene andizungulira;
pa Nyumba yake ndidzapereka nsembe ndi mfuwu wachimwemwe;
    ndidzayimba nyimbo kwa Yehova.

Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu Yehova
    mundichitire chifundo ndipo mundiyankhe.
Mtima wanga ukuti kwa Inu, “Funafuna nkhope yake!”
    Nkhope yanu Yehova ndidzayifunafuna.
Musandibisire nkhope yanu,
    musamubweze mtumiki wanu mwamkwiyo;
    mwakhala muli thandizo langa.
Musandikane kapena kunditaya,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wanga.
10 Ngakhale abambo ndi amayi anga anditaya
    Yehova adzandisamala.
11 Phunzitseni njira yanu Inu Yehova,
    munditsogolere mʼnjira yowongoka
    chifukwa cha ondizunza.
12 Musandipereke ku zokhumba za adani anga,
    pakuti mboni zambiri zauka kutsutsana nane
    ndipo zikundiopseza.

13 Ine ndikutsimikiza mtima za zimenezi;
    ndidzaona ubwino wa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
14 Dikirani pa Yehova;
    khalani anyonga ndipo limbani mtima
    nimudikire Yehova.