New Living Translation

Psalm 2

Psalm 2

Why are the nations so angry?
    Why do they waste their time with futile plans?
The kings of the earth prepare for battle;
    the rulers plot together
against the Lord
    and against his anointed one.
“Let us break their chains,” they cry,
    “and free ourselves from slavery to God.”

But the one who rules in heaven laughs.
    The Lord scoffs at them.
Then in anger he rebukes them,
    terrifying them with his fierce fury.
For the Lord declares, “I have placed my chosen king on the throne
    in Jerusalem,[a] on my holy mountain.”

The king proclaims the Lord’s decree:
“The Lord said to me, ‘You are my son.[b]
    Today I have become your Father.[c]
Only ask, and I will give you the nations as your inheritance,
    the whole earth as your possession.
You will break[d] them with an iron rod
    and smash them like clay pots.’”

10 Now then, you kings, act wisely!
    Be warned, you rulers of the earth!
11 Serve the Lord with reverent fear,
    and rejoice with trembling.
12 Submit to God’s royal son,[e] or he will become angry,
    and you will be destroyed in the midst of all your activities—
for his anger flares up in an instant.
    But what joy for all who take refuge in him!

Notas al pie

  1. 2:6 Hebrew on Zion.
  2. 2:7a Or Son; also in 2:12.
  3. 2:7b Or Today I reveal you as my son.
  4. 2:9 Greek version reads rule. Compare Rev 2:27.
  5. 2:12 The meaning of the Hebrew is uncertain.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 2

1Nʼchifukwa chiyani anthu a mitundu ina akufuna kuchita chiwembu?
    Akonzekeranji zopanda pake anthu?
Mafumu a dziko lapansi akugwirizana nazo;
    ndipo olamulira asonkhana pamodzi
kulimbana ndi Ambuye
    ndi wodzozedwa wakeyo.
Iwo akunena kuti, “Tiyeni timasule magoli awo
    ndipo titaye zingwe zawo.”

Wokhala mmwamba akuseka;
    Ambuye akuwanyoza iwowo.
Ndipo iye awadzudzula mu mkwiyo wake
    ndi kuwaopseza mu ukali wake, kunena kuti,
“Ine ndakhazikitsa mfumu yanga
    pa Ziyoni, phiri langa loyera.”

Ine ndidzalengeza zimene Yehova walamula:

Iye anati kwa Ine, “Iwe ndiwe mwana wanga;
    lero Ine ndakhala Atate ako.
Tandipempha,
    ndipo ndidzachititsa kuti mitundu ya anthu ikhale cholowa chako;
    malekezero a dziko lapansi kuti akhale chuma chako.
Iweyo udzawalamulira ndi ndodo yaufumu yachitsulo;
    udzawaphwanya zidutswazidutswa ngati zowumba zadothi.”

10 Kotero, inu mafumu, chenjerani;
    chenjezedwani, inu olamulira a dziko lapansi.
11 Tumikirani Yehova mwa mantha
    ndi kukondwerera ulamuliro wake monjenjemera.
12 Mpsopsoneni mwanayo kuti angakwiye;
    kuti mungawonongedwe mʼnjira zanu,
pakuti ukali wake utha kuuka mʼkanthawi kochepa.
    Odala ndi onse amene amathawira kwa Iye.