New Living Translation

Psalm 17

Psalm 17

A prayer of David.

O Lord, hear my plea for justice.
    Listen to my cry for help.
Pay attention to my prayer,
    for it comes from honest lips.
Declare me innocent,
    for you see those who do right.

You have tested my thoughts and examined my heart in the night.
    You have scrutinized me and found nothing wrong.
    I am determined not to sin in what I say.
I have followed your commands,
    which keep me from following cruel and evil people.
My steps have stayed on your path;
    I have not wavered from following you.

I am praying to you because I know you will answer, O God.
    Bend down and listen as I pray.
Show me your unfailing love in wonderful ways.
    By your mighty power you rescue
    those who seek refuge from their enemies.
Guard me as you would guard your own eyes.[a]
    Hide me in the shadow of your wings.
Protect me from wicked people who attack me,
    from murderous enemies who surround me.
10 They are without pity.
    Listen to their boasting!
11 They track me down and surround me,
    watching for the chance to throw me to the ground.
12 They are like hungry lions, eager to tear me apart—
    like young lions hiding in ambush.

13 Arise, O Lord!
    Stand against them, and bring them to their knees!
    Rescue me from the wicked with your sword!
14 By the power of your hand, O Lord,
    destroy those who look to this world for their reward.
But satisfy the hunger of your treasured ones.
    May their children have plenty,
    leaving an inheritance for their descendants.
15 Because I am righteous, I will see you.
    When I awake, I will see you face to face and be satisfied.

Notas al pie

  1. 17:8 Hebrew as the pupil of your eye.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 17

Pemphero la Davide.

1Imvani Inu Yehova pempho langa lachilungamo;
    mverani kulira kwanga.
Tcherani khutu kuti mumve pemphero langa
    popeza silikuchokera pakamwa pachinyengo.
Kusalakwa kwanga kuchokera kwa inu;
    maso anu aone chimene ndi cholungama.

Ngakhale Inu mutafufuza mtima wanga ndi kundisanthula usiku,
    ngakhale mutandiyesa, simudzapeza kanthu;
    Ine ndatsimikiza kuti pakamwa panga sipadzachimwa.
Kunena za ntchito za anthu,
    monga mwa mawu a pakamwa panu,
Ine ndadzisunga ndekha
    posatsata njira zachiwawa.
Mayendedwe anga akhazikika pa njira zanu;
    mapazi anga sanaterereke.

Ine ndikuyitana Inu, Mulungu wanga, pakuti mudzandiyankha;
    tcherani khutu lanu kwa ine ndipo mumve pemphero langa.
Onetsani kudabwitsa kwa chikondi chanu chachikulu,
    Inu amene mumapulumutsa ndi dzanja lanu lamanja
    iwo amene amathawira kwa inu kuchoka kwa adani awo.
Mundisunge ine ngati mwanadiso;
    mundibise mu mthunzi wa mapiko anu,
kuchoka kwa oyipa amene amandizinga ine,
    kuchoka kwa anthu amene ndi adani anga, amene andizungulira ine.

10 Iwo amatseka mitima yawo yopanda chifundo,
    ndi pakamwa pawo amayankhula modzitamandira.
11 Andisaka, tsopano andizungulira
    ndi maso awo atcheru, kuti andigwetse pansi.
12 Iwo ali ngati mkango wofuna nyama;
    ngati mkango waukulu wokhala mobisala.

13 Dzukani Yehova, mulimbane nawo ndipo muwagwetse pansi;
    landitseni kuchoka kwa oyipa ndi lupanga lanu.
14 Inu Yehova, pulumutseni ndi dzanja lanu kwa anthu otere,
    kwa anthu a dziko lino amene mphotho yawo ili mʼmoyo uno.

Inu mumaletsa njala kwa amene asangalatsidwa nanu;
    ana awo aamuna ali ndi zinthu zambiri,
    ndipo iwo amasunga chuma cha ana awo.
15 Ndipo ine mʼchilungamo ndidzaona nkhope yanu;
    pamene ndidzadzuka, ndidzakondwera kwambiri poonana nanu.