New Living Translation

Psalm 146

Psalm 146

Praise the Lord!

Let all that I am praise the Lord.
    I will praise the Lord as long as I live.
    I will sing praises to my God with my dying breath.

Don’t put your confidence in powerful people;
    there is no help for you there.
When they breathe their last, they return to the earth,
    and all their plans die with them.
But joyful are those who have the God of Israel[a] as their helper,
    whose hope is in the Lord their God.
He made heaven and earth,
    the sea, and everything in them.
    He keeps every promise forever.
He gives justice to the oppressed
    and food to the hungry.
The Lord frees the prisoners.
    The Lord opens the eyes of the blind.
The Lord lifts up those who are weighed down.
    The Lord loves the godly.
The Lord protects the foreigners among us.
    He cares for the orphans and widows,
    but he frustrates the plans of the wicked.

10 The Lord will reign forever.
    He will be your God, O Jerusalem,[b] throughout the generations.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 146:5 Hebrew of Jacob. See note on 44:4.
  2. 146:10 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.