New Living Translation

Psalm 144

Psalm 144

A psalm of David.

Praise the Lord, who is my rock.
    He trains my hands for war
    and gives my fingers skill for battle.
He is my loving ally and my fortress,
    my tower of safety, my rescuer.
He is my shield, and I take refuge in him.
    He makes the nations[a] submit to me.

O Lord, what are human beings that you should notice them,
    mere mortals that you should think about them?
For they are like a breath of air;
    their days are like a passing shadow.

Open the heavens, Lord, and come down.
    Touch the mountains so they billow smoke.
Hurl your lightning bolts and scatter your enemies!
    Shoot your arrows and confuse them!
Reach down from heaven and rescue me;
    rescue me from deep waters,
    from the power of my enemies.
Their mouths are full of lies;
    they swear to tell the truth, but they lie instead.

I will sing a new song to you, O God!
    I will sing your praises with a ten-stringed harp.
10 For you grant victory to kings!
    You rescued your servant David from the fatal sword.
11 Save me!
    Rescue me from the power of my enemies.
Their mouths are full of lies;
    they swear to tell the truth, but they lie instead.

12 May our sons flourish in their youth
    like well-nurtured plants.
May our daughters be like graceful pillars,
    carved to beautify a palace.
13 May our barns be filled
    with crops of every kind.
May the flocks in our fields multiply by the thousands,
    even tens of thousands,
14     and may our oxen be loaded down with produce.
May there be no enemy breaking through our walls,
    no going into captivity,
    no cries of alarm in our town squares.
15 Yes, joyful are those who live like this!
    Joyful indeed are those whose God is the Lord.

Notas al pie

  1. 144:2 Some manuscripts read my people.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 144

Salimo la Davide.

1Atamandike Yehova Thanthwe langa,
    amene amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    zala zanga kumenya nkhondo.
Iye ndiye Mulungu wanga wachikondi ndi malo anga otetezedwa,
    linga langa ndi mpulumutsi wanga,
chishango changa mmene ine ndimathawiramo,
    amene amagonjetsa mitundu ya anthu pansi panga.

Inu Yehova, munthu nʼchiyani kuti mumamusamalira,
    mwana wa munthu kuti muzimuganizira?
Munthu ali ngati mpweya;
    masiku ake ali ngati mthunzi wosakhalitsa.

Ngʼambani mayiko akumwamba, Inu Yehova, ndipo tsikani pansi;
    khudzani mapiri kuti atulutse utsi.
Tumizani zingʼaningʼani ndi kubalalitsa adani;
    ponyani mivi yanu ndi kuwathamangitsa.
Tambasulani dzanja lanu kuchokera kumwamba;
    landitseni ndi kundipulumutsa,
ku madzi amphamvu,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzala ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

Ndidzakuyimbirani nyimbo yatsopano Inu Mulungu;
    ndidzakuyimbirani nyimbo pa zeze wa nsambo khumi,
10 kwa Iye amene amapambanitsa mafumu,
    amene amapulumutsa Davide mtumiki wake ku lupanga loopsa.

11 Landitseni ndi kundipulumutsa,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzaza ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

12 Ndipo ana aamuna pa chinyamata chawo
    adzakhala ngati mbewu yosamalidwa bwino,
ana athu aakazi adzakhala ngati zipilala
    zosemedwa bwino, zokongoletsera nyumba yaufumu.
13 Nkhokwe zathu zidzakhala zodzaza
    ndi zokolola za mtundu uliwonse.
Nkhosa zathu zidzaswana miyandamiyanda
    pa mabusa athu.
14     Ngʼombe zathu zidzanyamula katundu wolemera.
Sipadzakhala mingʼalu pa makoma,
    sipadzakhalanso kupita ku ukapolo,
    mʼmisewu mwathu simudzakhala kulira chifukwa cha mavuto.

15 Odala anthu amene adzalandira madalitso awa;
    odala anthu amene Mulungu wawo ndi Yehova.