New Living Translation

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Hear my prayer, O Lord;
    listen to my plea!
    Answer me because you are faithful and righteous.
Don’t put your servant on trial,
    for no one is innocent before you.
My enemy has chased me.
    He has knocked me to the ground
    and forces me to live in darkness like those in the grave.
I am losing all hope;
    I am paralyzed with fear.
I remember the days of old.
    I ponder all your great works
    and think about what you have done.
I lift my hands to you in prayer.
    I thirst for you as parched land thirsts for rain. Interlude

Come quickly, Lord, and answer me,
    for my depression deepens.
Don’t turn away from me,
    or I will die.
Let me hear of your unfailing love each morning,
    for I am trusting you.
Show me where to walk,
    for I give myself to you.
Rescue me from my enemies, Lord;
    I run to you to hide me.
10 Teach me to do your will,
    for you are my God.
May your gracious Spirit lead me forward
    on a firm footing.
11 For the glory of your name, O Lord, preserve my life.
    Because of your faithfulness, bring me out of this distress.
12 In your unfailing love, silence all my enemies
    and destroy all my foes,
    for I am your servant.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 143

Salimo la Davide.

1Yehova imvani pemphero langa,
    mvetserani kulira kwanga kopempha chifundo;
mwa kukhulupirika kwanu ndi chilungamo chanu
    bwerani kudzandithandiza.
Musazenge mlandu mtumiki wanu,
    pakuti palibe munthu wamoyo amene ndi wolungama pamaso panu.

Mdani akundithamangitsa,
    iye wandipondereza pansi;
wachititsa kuti ndikhale mu mdima
    ngati munthu amene anafa kale.
Choncho mzimu wanga ukufowoka mʼkati mwanga;
    mʼkati mwanga, mtima wanga uli ndi nkhawa.

Ndimakumbukira masiku amakedzana;
    ndimalingalira za ntchito yanu yonse,
    ndimaganizira zimene manja anu anachita.
Ndatambalitsa manja anga kwa Inu;
    moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu monga nthaka yowuma.
            Sela

Yehova ndiyankheni msanga;
    mzimu wanga ukufowoka.
Musandibisire nkhope yanu,
    mwina ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Lolani kuti mmawa ubweretse mawu achikondi chanu chosasinthika,
    pakuti ine ndimadalira Inu.
Mundisonyeze njira yoti ndiyendemo,
    pakuti kwa Inu nditukulira moyo wanga.
Pulumutseni kwa adani anga, Inu Yehova,
    pakuti ndimabisala mwa Inu.
10 Phunzitseni kuchita chifuniro chanu,
    popeza ndinu Mulungu wanga;
Mzimu wanu wabwino unditsogolere
    pa njira yanu yosalala.

11 Sungani moyo wanga Inu Yehova chifukwa cha dzina lanu;
    mwa chilungamo chanu tulutseni mʼmasautso anga.
12 Mwa chikondi chanu chosasinthika khalitsani chete adani anga;
    wonongani adani anga,
    pakuti ndine mtumiki wanu.