New Living Translation

Psalm 142

Psalm 142

A psalm[a] of David, regarding his experience in the cave. A prayer.

I cry out to the Lord;
    I plead for the Lord’s mercy.
I pour out my complaints before him
    and tell him all my troubles.
When I am overwhelmed,
    you alone know the way I should turn.
Wherever I go,
    my enemies have set traps for me.
I look for someone to come and help me,
    but no one gives me a passing thought!
No one will help me;
    no one cares a bit what happens to me.
Then I pray to you, O Lord.
    I say, “You are my place of refuge.
    You are all I really want in life.
Hear my cry,
    for I am very low.
Rescue me from my persecutors,
    for they are too strong for me.
Bring me out of prison
    so I can thank you.
The godly will crowd around me,
    for you are good to me.”

Notas al pie

  1. 142:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 142

Ndakatulo ya Davide, pamene iyeyo anali mʼphanga. Pemphero.

1Ndikulirira Yehova mofuwula;
    ndikukweza mawu anga kwa Yehova kupempha chifundo.
Ndikukhuthula madandawulo anga pamaso pake;
    ndikufotokoza za masautso anga pamaso pake.

Pamene mzimu wanga walefuka mʼkati mwanga,
    ndinu amene mudziwa njira yanga.
Mʼnjira imene ndimayendamo
    anthu anditchera msampha mobisa.
Yangʼanani kumanja kwanga ndipo onani;
    palibe amene akukhudzika nane.
Ndilibe pothawira;
    palibe amene amasamala za moyo wanga.

Ndilirira Inu Yehova;
    ndikuti, “Ndinu pothawirapo panga,
    gawo langa mʼdziko la anthu amoyo.”
Mverani kulira kwanga
    pakuti ndathedwa nzeru;
pulumutseni kwa amene akundithamangitsa
    pakuti ndi amphamvu kuposa ine.
Tulutseni mʼndende yanga
    kuti nditamande dzina lanu.

Ndipo anthu olungama adzandizungulira
    chifukwa cha zabwino zanu pa ine.