New Living Translation

Psalm 141

Psalm 141

A psalm of David.

O Lord, I am calling to you. Please hurry!
    Listen when I cry to you for help!
Accept my prayer as incense offered to you,
    and my upraised hands as an evening offering.

Take control of what I say, O Lord,
    and guard my lips.
Don’t let me drift toward evil
    or take part in acts of wickedness.
Don’t let me share in the delicacies
    of those who do wrong.

Let the godly strike me!
    It will be a kindness!
If they correct me, it is soothing medicine.
    Don’t let me refuse it.

But I pray constantly
    against the wicked and their deeds.
When their leaders are thrown down from a cliff,
    the wicked will listen to my words and find them true.
Like rocks brought up by a plow,
    the bones of the wicked will lie scattered without burial.[a]

I look to you for help, O Sovereign Lord.
    You are my refuge; don’t let them kill me.
Keep me from the traps they have set for me,
    from the snares of those who do wrong.
10 Let the wicked fall into their own nets,
    but let me escape.

Notas al pie

  1. 141:7 Hebrew our bones will be scattered at the mouth of Sheol.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 141

Salimo la Davide.

1Inu Yehova ndikukuyitanani; bwerani msanga kwa ine.
    Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu.
Pemphero langa lifike kwa Inu ngati lubani;
    kukweza manja kwanga kukhale ngati nsembe yamadzulo.

Yehova ikani mlonda pakamwa panga;
    londerani khomo la pa milomo yanga.
Musalole kuti mtima wanga ukokedwere ku zoyipa;
    kuchita ntchito zonyansa
pamodzi ndi anthu amene amachita zoyipa;
    musalole kuti ndidye nawo zokoma zawo.

Munthu wolungama andikanthe, chimenecho ndiye chifundo;
    andidzudzule ndiye mafuta pa mutu wanga.
    Mutu wanga sudzakana zimenezi.

Komabe pemphero langa nthawi zonse ndi lotsutsana ndi ntchito za anthu ochita zoyipa.
    Olamulira awo adzaponyedwa pansi kuchokera pa malo okwera kwambiri,
    ndipo anthu oyipa adzaphunzira kuti mawu anga anayankhulidwa bwino.
Iwo adzati, “Monga momwe nkhuni zimamwazikira akaziwaza,
    ndi momwenso mafupa athu amwazikira pa khomo la manda.”

Koma maso anga akupenyetsetsa Inu Ambuye Wamphamvuzonse;
    ndimathawira kwa Inu, musandipereke ku imfa.
Mundipulumutse ku misampha imene anditchera,
    ku makhwekhwe amene anthu oyipa andikonzera.
10 Anthu oyipa akodwe mʼmaukonde awo,
    mpaka ine nditadutsa mwamtendere.