New Living Translation

Psalm 140

Psalm 140

For the choir director: A psalm of David.

O Lord, rescue me from evil people.
    Protect me from those who are violent,
those who plot evil in their hearts
    and stir up trouble all day long.
Their tongues sting like a snake;
    the venom of a viper drips from their lips. Interlude

O Lord, keep me out of the hands of the wicked.
    Protect me from those who are violent,
    for they are plotting against me.
The proud have set a trap to catch me;
    they have stretched out a net;
    they have placed traps all along the way. Interlude

I said to the Lord, “You are my God!”
    Listen, O Lord, to my cries for mercy!
O Sovereign Lord, the strong one who rescued me,
    you protected me on the day of battle.
Lord, do not let evil people have their way.
    Do not let their evil schemes succeed,
    or they will become proud. Interlude

Let my enemies be destroyed
    by the very evil they have planned for me.
10 Let burning coals fall down on their heads.
    Let them be thrown into the fire
    or into watery pits from which they can’t escape.
11 Don’t let liars prosper here in our land.
    Cause great disasters to fall on the violent.

12 But I know the Lord will help those they persecute;
    he will give justice to the poor.
13 Surely righteous people are praising your name;
    the godly will live in your presence.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 140

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Landitseni Yehova kwa anthu oyipa;
    tetezeni kwa anthu ankhanza,
amene mu mtima mwawo amakonza zinthu zoyipa
    ndi kuyambitsa nkhondo tsiku lililonse.
Iwo amanola malilime awo kukhala akuthwa ngati a njoka;
    pa milomo yawo pali ululu wa mamba.
            Sela

Tetezeni Inu Yehova, kwa anthu oyipa;
    tchinjirizeni kwa anthu ankhanza
    amene amakonza zokola mapazi anga.
Anthu odzikuza anditchera msampha mobisika;
    iwo atchera zingwe za maukonde awo
    ndipo anditchera misampha pa njira yanga.
            Sela

Inu Yehova, ine ndikuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
    Imvani kupempha kwanga Yehova.
Inu Ambuye Wamphamvuzonse, Mpulumutsi wanga wamphamvu,
    mumateteza mutu wanga tsiku lankhondo.
Musawapatse anthu oyipa zokhumba zawo, Inu Yehova;
    musalole kuti zokonza zawo zitheke,
    mwina iwo adzayamba kunyada.
            Sela

Mitu ya amene andizungulira
    iphimbidwe ndi masautso amene milomo yawo yayambitsa.
10 Makala amoto agwere pa iwo;
    aponyedwe pa moto,
    mʼmaenje amatope, asatulukemonso.
11 Musalole kuti anthu achipongwe akhazikike mʼdziko;
    choyipa chilondole anthu ankhanza.

12 Ndikudziwa kuti Yehova amapereka chiweruzo cholungama kwa anthu osauka,
    ndipo amateteza zolinga za anthu osowa.
13 Zoonadi anthu olungama adzatamanda dzina lanu,
    ndipo anthu owongoka mtima adzakhala pamaso panu.