New Living Translation

Psalm 14

Psalm 14

For the choir director: A psalm of David.

Only fools say in their hearts,
    “There is no God.”
They are corrupt, and their actions are evil;
    not one of them does good!

The Lord looks down from heaven
    on the entire human race;
he looks to see if anyone is truly wise,
    if anyone seeks God.
But no, all have turned away;
    all have become corrupt.[a]
No one does good,
    not a single one!

Will those who do evil never learn?
    They eat up my people like bread
    and wouldn’t think of praying to the Lord.
Terror will grip them,
    for God is with those who obey him.
The wicked frustrate the plans of the oppressed,
    but the Lord will protect his people.

Who will come from Mount Zion to rescue Israel?
    When the Lord restores his people,
    Jacob will shout with joy, and Israel will rejoice.

Notas al pie

  1. 14:3 Greek version reads have become useless. Compare Rom 3:12.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 14

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Oterewa ndi oyipa ndipo ntchito zawo ndi zonyansa;
    palibe amene amachita zabwino.

Yehova kumwamba wayangʼana pansi,
    kuyangʼana anthu onse
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    amene amafunafuna Mulungu.
Onse atembenukira kumbali,
    onse pamodzi asanduka oyipa;
palibe amene amachita zabwino,
    palibiretu ndi mmodzi yemwe.

Kodi anthu ochita zoyipawa sadziwa chilichonse?
    Akudya anthu anga ngati chakudya chawo
    ndipo satamanda Yehova?
Awo ali apowo, agwidwa ndi mantha aakulu,
    pakuti Mulungu ali mʼgulu la olungama.
Inu ochita zoyipa mumalepheretsa chikonzero cha anthu osauka,
    koma Yehova ndiye pothawirapo pawo.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli chidzachokera ku Ziyoni!
    Pamene Yehova abwezeretsa ufulu wa anthu ake,
    Yakobo akondwere ndipo Israeli asangalale!