New Living Translation

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord!

Praise the name of the Lord!
    Praise him, you who serve the Lord,
you who serve in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    celebrate his lovely name with music.
For the Lord has chosen Jacob for himself,
    Israel for his own special treasure.

I know the greatness of the Lord
    that our Lord is greater than any other god.
The Lord does whatever pleases him
    throughout all heaven and earth,
    and on the seas and in their depths.
He causes the clouds to rise over the whole earth.
    He sends the lightning with the rain
    and releases the wind from his storehouses.

He destroyed the firstborn in each Egyptian home,
    both people and animals.
He performed miraculous signs and wonders in Egypt
    against Pharaoh and all his people.
10 He struck down great nations
    and slaughtered mighty kings—
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan.
12 He gave their land as an inheritance,
    a special possession to his people Israel.

13 Your name, O Lord, endures forever;
    your fame, O Lord, is known to every generation.
14 For the Lord will give justice to his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
16 They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
17 They have ears but cannot hear,
    and mouths but cannot breathe.
18 And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

19 O Israel, praise the Lord!
    O priests—descendants of Aaron—praise the Lord!
20 O Levites, praise the Lord!
    All you who fear the Lord, praise the Lord!
21 The Lord be praised from Zion,
    for he lives here in Jerusalem.

Praise the Lord!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.