New Living Translation

Psalm 133

Psalm 133

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

How wonderful and pleasant it is
    when brothers live together in harmony!
For harmony is as precious as the anointing oil
    that was poured over Aaron’s head,
    that ran down his beard
    and onto the border of his robe.
Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon
    that falls on the mountains of Zion.
And there the Lord has pronounced his blessing,
    even life everlasting.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 133

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Onani, nʼkokoma ndi kokondweretsa ndithu
    pamene abale akhala pamodzi mwachiyanjano!
Zili ngati mafuta amtengowapatali othiridwa pa mutu,
    otsikira ku ndevu,
ku ndevu za Aaroni,
    oyenderera mpaka mʼkhosi mwa mkanjo wake.
Zili ngati mame a ku Heremoni
    otsikira pa Phiri la Ziyoni.
Pakuti pamenepo Yehova amaperekapo dalitso,
    ndiwo moyo wamuyaya.