New Living Translation

Psalm 132

Psalm 132

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

Lord, remember David
    and all that he suffered.
He made a solemn promise to the Lord.
    He vowed to the Mighty One of Israel,[a]
“I will not go home;
    I will not let myself rest.
I will not let my eyes sleep
    nor close my eyelids in slumber
until I find a place to build a house for the Lord,
    a sanctuary for the Mighty One of Israel.”

We heard that the Ark was in Ephrathah;
    then we found it in the distant countryside of Jaar.
Let us go to the sanctuary of the Lord;
    let us worship at the footstool of his throne.
Arise, O Lord, and enter your resting place,
    along with the Ark, the symbol of your power.
May your priests be clothed in godliness;
    may your loyal servants sing for joy.
10 For the sake of your servant David,
    do not reject the king you have anointed.
11 The Lord swore an oath to David
    with a promise he will never take back:
“I will place one of your descendants
    on your throne.
12 If your descendants obey the terms of my covenant
    and the laws that I teach them,
then your royal line
    will continue forever and ever.”

13 For the Lord has chosen Jerusalem[b];
    he has desired it for his home.
14 “This is my resting place forever,” he said.
    “I will live here, for this is the home I desired.
15 I will bless this city and make it prosperous;
    I will satisfy its poor with food.
16 I will clothe its priests with godliness;
    its faithful servants will sing for joy.
17 Here I will increase the power of David;
    my anointed one will be a light for my people.
18 I will clothe his enemies with shame,
    but he will be a glorious king.”

Notas al pie

  1. 132:2 Hebrew of Jacob; also in 132:5. See note on 44:4.
  2. 132:13 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 132

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Inu Yehova, kumbukirani Davide
    ndi mavuto onse anapirira.

Iye analumbira kwa Yehova
    ndi kulonjeza kwa Wamphamvu wa Yakobo kuti,
“Sindidzalowa mʼnyumba mwanga
    kapena kugona pa bedi langa:
sindidzalola kuti maso anga agone,
    kapena zikope zanga ziwodzere,
mpaka nditamupezera malo Yehova,
    malo okhala a Wamphamvu wa Yakobo.”

Zoonadi, tinamva za Bokosi la Chipangano ku Efurata,
    tinalipeza mʼminda ya ku Yaara:
“Tiyeni tipite ku malo ake okhalamo;
    tiyeni tikamulambire pa mapazi ake.
‘Dzukani Yehova, ndipo bwerani ku malo anu opumulira,
    Inuyo ndi Bokosi la Chipangano limene limafanizira mphamvu zanu.
Ansembe anu avekedwe chilungamo;
    anthu anu oyera mtima ayimbe nyimbo mwachimwemwe.’ ”

10 Chifukwa cha Davide mtumiki wanu,
    musakane wodzozedwa wanu.

11 Yehova analumbira kwa Davide,
    lumbiro lotsimikizika kuti Iye sadzasintha:
“Mmodzi wa ana ako
    ndidzamuyika pa mpando waufumu;
12 ngati ana ako azisunga pangano langa
    ndi malamulo amene ndiwaphunzitsa,
pamenepo ana awo adzakhala pa mpando
    wako waufumu kwamuyaya ndi muyaya.”

13 Pakuti Yehova wasankha Ziyoni,
    Iye wakhumba kuti akhale malo ake okhalamo:
14 “Awa ndi malo anga opumapo ku nthawi za nthawi;
    ndidzakhala pano pa mpando waufumu, pakuti ndakhumba zimenezi.
15 Ndidzadalitsa mzindawu ndi zinthu zambiri;
    anthu ake osauka ndidzawakhutitsa ndi chakudya.
16 Ndidzaveka ansembe ake chipulumutso,
    ndipo anthu ake oyera mtima adzayimba nthawi zonse nyimbo zachimwemwe.

17 “Pano ndidzachulukitsa mphamvu za Davide
    ndi kuyikapo nyale ya wodzozedwa wanga.
18 Ndidzaveka adani ake manyazi,
    koma chipewa chaufumu pamutu pake chidzakhala chowala.”