New Living Translation

Psalm 128

Psalm 128

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

How joyful are those who fear the Lord
    all who follow his ways!
You will enjoy the fruit of your labor.
    How joyful and prosperous you will be!
Your wife will be like a fruitful grapevine,
    flourishing within your home.
Your children will be like vigorous young olive trees
    as they sit around your table.
That is the Lord’s blessing
    for those who fear him.

May the Lord continually bless you from Zion.
    May you see Jerusalem prosper as long as you live.
May you live to enjoy your grandchildren.
    May Israel have peace!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 128

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Odala ndi onse amene amaopa Yehova,
    amene amayenda mʼnjira zake.
Udzadya chipatso cha ntchito yako;
    madalitso ndi chuma zidzakhala zako.
Mkazi wako adzakhala ngati mpesa wobereka
    mʼkati mwa nyumba yako;
ana ako adzakhala ngati mphukira za mitengo ya olivi
    kuzungulira tebulo lako.
Ameneyu ndiye munthu wodalitsidwa
    amene amaopa Yehova.

Yehova akudalitse kuchokera mʼZiyoni
    masiku onse a moyo wako;
uwone zokoma za Yerusalemu,
    ndipo ukhale ndi moyo kuti udzaone zidzukulu zako.

Mtendere ukhale ndi Israeli.