New Living Translation

Psalm 125

Psalm 125

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

Those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion;
    they will not be defeated but will endure forever.
Just as the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people, both now and forever.
The wicked will not rule the land of the godly,
    for then the godly might be tempted to do wrong.
O Lord, do good to those who are good,
    whose hearts are in tune with you.
But banish those who turn to crooked ways, O Lord.
    Take them away with those who do evil.

May Israel have peace!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 125

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Amene amadalira Yehova ali ngati phiri la Ziyoni,
    limene silingagwedezeke koma ndi lokhala mpaka muyaya.
Monga mapiri azungulira Yerusalemu,
    momwemonso Yehova azungulira anthu ake
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Ndodo yaufumu ya anthu oyipa sidzakhala
    pa dziko limene lapatsidwa kwa anthu olungama,
kuti anthu olungamawo
    angachite nawonso zoyipa.

Yehova chitirani zabwino amene ndi abwino,
    amene ndi olungama mtima
Koma amene amatembenukira ku njira zokhotakhota,
    Yehova adzawachotsa pamodzi ndi anthu ochita zoyipa.

Mtendere ukhale pa Israeli.