New Living Translation

Psalm 123

Psalm 123

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

I lift my eyes to you,
    O God, enthroned in heaven.
We keep looking to the Lord our God for his mercy,
    just as servants keep their eyes on their master,
    as a slave girl watches her mistress for the slightest signal.
Have mercy on us, Lord, have mercy,
    for we have had our fill of contempt.
We have had more than our fill of the scoffing of the proud
    and the contempt of the arrogant.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 123

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikweza maso anga kwa Inu,
    kwa Inu amene mumakhala kumwamba.
Taonani, monga momwe maso a akapolo amayangʼana mʼdzanja la mbuye wawo,
    monga momwenso maso a mdzakazi amayangʼana mʼdzanja la dona wake,
choncho maso athu ali kwa Yehova Mulungu wathu,
    mpaka atichitire chifundo.

Mutichitire chifundo, Inu Yehova mutichitire chifundo,
    pakuti tapirira chitonzo chachikulu.
Ife tapirira mnyozo wambiri kuchokera kwa anthu odzikuza,
    chitonzo chachikulu kuchokera kwa anthu onyada.