New Living Translation

Psalm 122

Psalm 122

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

I was glad when they said to me,
    “Let us go to the house of the Lord.”
And now here we are,
    standing inside your gates, O Jerusalem.
Jerusalem is a well-built city;
    its seamless walls cannot be breached.
All the tribes of Israel—the Lord’s people—
    make their pilgrimage here.
They come to give thanks to the name of the Lord,
    as the law requires of Israel.
Here stand the thrones where judgment is given,
    the thrones of the dynasty of David.

Pray for peace in Jerusalem.
    May all who love this city prosper.
O Jerusalem, may there be peace within your walls
    and prosperity in your palaces.
For the sake of my family and friends, I will say,
    “May you have peace.”
For the sake of the house of the Lord our God,
    I will seek what is best for you, O Jerusalem.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 122

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndinakondwera atandiwuza kuti,
    “Tiyeni ku nyumba ya Yehova.”
Mapazi athu akuyima mʼzipata
    zako, Iwe Yerusalemu.

Yerusalemu anamangidwa ngati mzinda
    umene uli wothithikana pamodzi.
Kumeneko ndiye kumene kumapita mafuko,
    mafuko a Yehova,
umboni wa kwa Israeli,
    kuti atamande dzina la Yehova.
Kumeneko anayikako mipando yaufumu yachiweruzo,
    mipando yaufumu ya nyumba ya Davide.

Pemphererani mtendere wa Yerusalemu:
    “Iwo amene amakukonda iwe zinthu ziwayendere bwino.
Mukhale mtendere mʼkati mwa makoma ako,
    ndipo mʼnyumba zako zaufumu mukhale chitetezo.”
Chifukwa cha abale anga ndi abwenzi anga
    ndidzati, “Mtendere ukhale mʼkati mwako.”
Chifukwa cha Nyumba ya Yehova Mulungu wathu,
    ndidzakufunira zabwino.