New Living Translation

Psalm 116

Psalm 116

I love the Lord because he hears my voice
    and my prayer for mercy.
Because he bends down to listen,
    I will pray as long as I have breath!
Death wrapped its ropes around me;
    the terrors of the grave[a] overtook me.
    I saw only trouble and sorrow.
Then I called on the name of the Lord:
    “Please, Lord, save me!”
How kind the Lord is! How good he is!
    So merciful, this God of ours!
The Lord protects those of childlike faith;
    I was facing death, and he saved me.
Let my soul be at rest again,
    for the Lord has been good to me.
He has saved me from death,
    my eyes from tears,
    my feet from stumbling.
And so I walk in the Lord’s presence
    as I live here on earth!
10 I believed in you, so I said,
    “I am deeply troubled, Lord.”
11 In my anxiety I cried out to you,
    “These people are all liars!”
12 What can I offer the Lord
    for all he has done for me?
13 I will lift up the cup of salvation
    and praise the Lord’s name for saving me.
14 I will keep my promises to the Lord
    in the presence of all his people.

15 The Lord cares deeply
    when his loved ones die.
16 O Lord, I am your servant;
    yes, I am your servant, born into your household;
    you have freed me from my chains.
17 I will offer you a sacrifice of thanksgiving
    and call on the name of the Lord.
18 I will fulfill my vows to the Lord
    in the presence of all his people—
19 in the house of the Lord
    in the heart of Jerusalem.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 116:3 Hebrew of Sheol.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 116

1Ndimakonda Yehova pakuti Iyeyo amamva mawu anga;
    Iye amamva kulira kwanga kopempha chifundo.
Pakuti ananditchera khutu,
    ndidzayitana Iye masiku onse a moyo wanga.

Zingwe za imfa zinandizinga,
    zoopsa za ku dziko la anthu akufa zinandigwera;
    ndinapeza mavuto ndi chisoni.
Pamenepo ndinayitana dzina la Yehova:
    “Inu Yehova, pulumutseni!”

Yehova ndi wokoma mtima ndi wolungama
    Mulungu wathu ndi wodzaza ndi chifundo.
Yehova amateteza munthu wodzichepetsa mtima;
    pamene ndinali ndi chosowa chachikulu, Iye anandipulumutsa.

Pumula iwe moyo wanga,
    pakuti Yehova wakuchitira zokoma.

Pakuti Inu Yehova mwapulumutsa moyo wanga ku imfa,
    maso anga ku misozi,
    mapazi anga kuti angapunthwe,
kuti ine ndiyende pamaso pa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
10 Ine ndinakhulupirira; choncho ndinati,
    “Ndasautsidwa kwambiri.”
11 Ndipo ndili mʼnkhawa yanga ndinati,
    “Anthu onse ndi abodza.”

12 Ndingamubwezere chiyani Yehova,
    chifukwa cha zokoma zake zonse zimene wandichitira?
13 Ndidzakweza chikho cha chipulumutso
    ndipo ndidzayitana dzina la Yehova.
14 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse.

15 Imfa ya anthu oyera mtima
    ndi yamtengowapatali pamaso pa Yehova.
16 Inu Yehova, zoonadi ndine mtumiki wanu:
    ndine mtumiki wanu, mwana wa mdzakazi wanu;
    Inu mwamasula maunyolo anga.

17 Ndidzapereka nsembe yachiyamiko kwa Inu
    ndipo ndidzayitanira pa dzina la Yehova.
18 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse,
19 mʼmabwalo a nyumba ya Yehova,
    mʼkati mwako iwe Yerusalemu.

Tamandani Yehova.