New Living Translation

Psalm 110

Psalm 110

A psalm of David.

The Lord said to my Lord,[a]
    “Sit in the place of honor at my right hand
until I humble your enemies,
    making them a footstool under your feet.”

The Lord will extend your powerful kingdom from Jerusalem[b];
    you will rule over your enemies.
When you go to war,
    your people will serve you willingly.
You are arrayed in holy garments,
    and your strength will be renewed each day like the morning dew.

The Lord has taken an oath and will not break his vow:
    “You are a priest forever in the order of Melchizedek.”

The Lord stands at your right hand to protect you.
    He will strike down many kings when his anger erupts.
He will punish the nations
    and fill their lands with corpses;
    he will shatter heads over the whole earth.
But he himself will be refreshed from brooks along the way.
    He will be victorious.

Notas al pie

  1. 110:1 Or my lord.
  2. 110:2 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 110

Salimo la Davide.

1Yehova akuwuza Mbuye wanga kuti,
    “Khala ku dzanja langa lamanja
mpaka nditasandutsa adani ako
    kukhala chopondapo mapazi ako.”

Yehova adzakuza ndodo yamphamvu ya ufumu wako kuchokera mʼZiyoni;
    udzalamulira pakati pa adani ako.
Ankhondo ako adzakhala odzipereka
    pa tsiku lako la nkhondo.
Atavala chiyero chaulemerero,
    kuchokera mʼmimba ya mʼbandakucha,
    udzalandira mame a unyamata wako.

Yehova walumbira
    ndipo sadzasintha maganizo ake:
“Ndiwe wansembe mpaka muyaya
    monga mwa unsembe wa Melikizedeki.”

Ambuye ali kudzanja lako lamanja;
    Iye adzaponda mafumu pa tsiku la ukali wake.
Adzaweruza anthu a mitundu ina,
    adzadzaza dziko lapansi ndi mitembo ndipo adzaphwanya olamulira a pa dziko lonse lapansi.
Iye adzamwa mu mtsinje wa mʼmbali mwa njira;
    choncho adzaweramutsa mutu wake.